Naslovnica Top vijesti Forto predlaže novi zakon: Uvodi se novo radno mjesto – direktor Agencije...

Forto predlaže novi zakon: Uvodi se novo radno mjesto – direktor Agencije za poštanski promet

Agencija za poštanski promet BiH, prema posljednjem izvještaju državnih revizora, ima 12 zaposlenih. Nije poznato koliko će ih biti ako i nakon što novi zakon bude usvojen. Ne piše ni koliko će trebati novaca iz budžeta BiH za provedbu zakona, piše Faktor.

Urađen je prednacrt novog zakona o poštama Bosne i Hercegovine kojim se, između ostalog, povećava broj članova postojećeg Vijeća Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine i uvodi nova funkcija – direktora ove državne institucije.

Prednacrt novog zakona u proceduru je uputilo Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine na čijem je čelu ministar Edin Forto.

Agencijom za poštanski promet BiH sada rukovodi tročlano Vijeće koje imenuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na mandat od četiri godine, a predsjedavajući Vijeća se mijenja svakih godinu dana.

Može još jedan mandat

U aktuelnom zakonu se ne spominje mogućnost reizbora, za razliku od ovog novopredloženog.
Po novom, Vijeće bi imalo pet članova koje imenuje Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na prijedlog Vijeća ministara BiH, a oni između sebe biraju predsjedavajućeg, te zamjenika koji sada ne postoji.

Uvodi se funkcija direktora Agencije kojeg imenuje Vijeće ministara BiH.

Po novom se daje mogućnost da i članovi Vijeća i direktor mogu biti ponovo imenovani na još jedan mandat.

Također, direktor donosi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji, na koji saglasnost daje Vijeće ministara.

Kao razlog za donošenje novog zakona o poštama BiH navodi se da postoje brojni nedostaci i nedorečenosti u aktuelnom Zakonu o poštama, donesenom 2005. godine, koje su izazvale poteškoće u primjeni. Skrenuta je pažnja da aktuelni zakon nema odredbe o inspekcijskom nadzoru pa kazne nisu mogle biti primjenjivane.

Kao razlog je navedeno usklađivanje sa pojedinim odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, i to iz poglavlja Kretanje radnika, poslovno nastanjivanje, pružanje usluga, kretanje kapitala, zatim Pružanje usluga, te Usklađivanje zakona, provođenje zakona i pravila konkurencije.

U obrazloženju nije precizirano zašto se povećava broj članova Vijeća državne Agencije za poštanski promet i uvodi pozicija direktora Agencije.

Predloženim prednacrtom novog zakona o poštama uvodi se inspekcijski nadzor.

– Poslove inspekcijskog nadzora obavlja Agencija, odnosno poštanski inspektori – dio je prednacrta novog zakona.

Agencija za poštanski promet BiH, prema posljednjem izvještaju državnih revizora, ima 12 zaposlenih. Nije poznato koliko će ih biti ako i nakon što novi zakon bude usvojen. U prednacrtu zakona nije navedeno ni koliko će trebati novaca iz budžeta BiH za njegovu realizaciju.

Druge novine

Prednacrt novog zakona o poštama BiH uvodi pravo na štrajk, i u tom smislu obavezu pošti da uruče pošiljke najbrže kategorije koje su zaprimljene prije štrajka.

Kazne su povećane. Po sadašnjem zakonu one iznose 5.000 KM do 15.000 KM, a u prednacrtu zakona od 10.000 KM do 50.000 KM.

Predviđeno je da pružatelji poštanskih usluga moraju plaćati godišnju naknadu za obavljanje poslova Agencije u području poštanskih usluga, u postotku od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda ostvarenog od obavljanja poštanskih usluga u prethodnoj kalendarskoj godini. Koliko je to, propisuje Agencija.

Prednacrtom je predviđeno i da je pružatelj univerzalne poštanske usluge obavezan svake godine, putem nezavisnog tijela, obaviti mjerenje kvaliteta obavljanja te usluge, a nezavisno tijelo određuje Agencija za poštanski promet BiH, na način utvrđen Zakonom o javnim nabavkama.

Piše i da su univerzalne poštanske usluge besplatne za slijepa i slabovidna lica.

Univerzalne poštanske usluge se odnose na pismonosne pošiljke do dva kilograma, pakete do deset kila u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, pakete do 20 kila u međunarodnom poštanskom saobraćaju, sekograme do sedam kila bez naplate, preporučene i vrijednosne pošiljke, te sudska pisma i pisma u upravnom postupku.

Postoje i rezervisane rezervisane poštanske usluge koje obavljaju samo državna poštanska preduzeća.