Naslovnica BiH HDZ-ova ministrica Ankica Gudeljević traži šefa Odsjeka sa evropske integracije, a uvjet...

HDZ-ova ministrica Ankica Gudeljević traži šefa Odsjeka sa evropske integracije, a uvjet je medicinski fakultet

Ministarstvo civlnih poslova BiH koje vodi HDZ-ova Ankica Gudeljević raspisala je konkurse za upražnjena radna mjesta.

Radi se o dvije funkcije – Šef odsjeka za evropske integracije i međunarodnu saradnju te šefu Odsjeka za geologiju i meteorologiju.

No, uslovi koje neko treba ispuniti za ovu prvi funkciju su malo čudni.

Naime, kako se navodi u objavi, posebni uslovi su ovo:

“Završen medicinski fakultet, VSS/VII stepen ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 360 ECTS bodova ili farmaceutski fakultet ili pravni fakultet, VSS/VII stepen ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova; najmanje 4 godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; znanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru”.

Dakle, posebno je čudan prvi uvjet – medicinski fakultet.

Još čudnije to zvuči kada se pročita opis posla budućeg šefa, odnosno šta se to traži od nekoga ko želi biti šef Odsjeka za evropske integracije i međunarodnu saradnju.
“Šef Odsjeka za evropske integracije i međunarodnu saradnju, koordinira radom Odsjeka i odgovoran je za organizovanje i obavljanje poslova iz nadležnosti Odsjeka, raspoređuje poslove na državne službenike i zaposlenike i daje bliža uputstva o načinu obavljanja tih poslova, osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje svih poslova iz nadležnosti Odsjeka, redovno upoznaje pomoćnika ministra o stanju obavljanja poslova iz svoje nadležnosti, problemima koji postoje u obavljanju tih poslova i predlaže mjere za njihovo rješavanje, postupa po nalozima pomoćnika ministra i obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti Odsjeka. Odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih Odsjeku. Šef Odsjeka obavlja poslove koji se odnose na ostvarivanje osnovnih principa koordinacije aktivnosti sa domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama vezano za obaveze BiH u oblasti zdravstva, prati propise i analizira usklađenost relevantnog zakonodavstva u BiH sa propisima EU, učestvuje u pripremi zakona i drugih propisa u procesu usklađivanja sa pravnom stečevinom EU; planira, prati i nadzire efikasno provođenje procedura radi pristupanja BiH međunarodnim konvencijama u oblasti zdravstva, kao i procedura za zaključivanje međunarodnih sporazuma u oblasti zdravstva i ratifikacije istih; vrši stručnu analizu EU i drugih međunarodnih dokumenata iz oblasti zdravstva, priprema stručne informacije, složene izvještaje, planove i strateške dokumente; prati domaće i međunarodne propise iz djelokruga Odsjeka i učestvuje u radu komisija, radnih grupa i drugih stručnih tijela u oblasti zdravstva, sačinjava finansijske i druge planove i izvještaje iz djelokruga Odsjeka; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika ministra. Za svoj rad odgovara pomoćniku ministra”.

Plaća za ovu funkciju je, kako je navedeno, 1545,99 KM neto.

Ministrica Gudeljević traži, kako smo već rekli, i šefa Odsjeka za geologiju i meteorologiju. Tu su uvjeti prilagođeni, pa prvi konkurs još više upada u oči.

Naime, za ovu drugu poziciju traži se da kandidat ima završen završen geološki fakultet, građevinski fakultet, rudarsko-geološko-građevinski fakultet/odsjek geologija, ili prirodno-matematički fakultet. To već ima neke logike.