Naslovnica Visoko Javni oglas za popunu radnog mjesta namještenika u Gradskoj upravi Visoko

Javni oglas za popunu radnog mjesta namještenika u Gradskoj upravi Visoko

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 49/05), Gradonačelnik, r a s p i s u j e

J A V N I O G L A S

za popunu radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Gradskoj upravi Visoko

Vrši se popuna radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Gradskoj upravi Visoko i to:

Viši referent za administrativno-tehničke poslove u Službi za poslove Gradonačelnice/Gradonačelnika i Gradskog vijeća 1 (jedan izvršilac)
Opis poslova: obavlja administrativno-tehničke posloveza Gradonačelnika, kao i administrativno-tehničke poslove iz nadležnosti Službe, vrši prijem, zavođenje i raspodjelu pošte, vodi evidenciju o elektronskoj pošti, vodi knjigu protokola i vrši protokolarne poslove, uspostavlja, vodi i održava evidenciju akata Gradonačelnika i Službe, čuva i rukuje pečatima Službe, vrši čuvanje i arhiviranje poslatih i primljenih dopisa, vodi evidenciju prisutnih službenika i nanještenika na poslu, vrši trebovanje kancelarijskog materijala, obavlja poslove na računaru kao daktilografske poslove za potrebe Gradonačelnika i Službe, vodi rokovnik obaveza Gradonačelnika i pomoćnika gradonačelnika, vodi evidenciju i brigu o zaduženim i razduženim pečatima Službe, uspostavlja, vodi i održava evidenciju akata Gradonačelnika i Službe, obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika gradonačelnika, a u skladu sa stručnom spremom i prirodom radnog mjesta i odgovoran je pomoćniku gradonačelnika.

Uslovi: Pored općih uslova predviđenih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, broj: 49/05), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

SSS/IV stepen – srednje obrazovanje društvene ili tehničke struke
najmanje (10) mjeseci radnog staža
položen stručni ispit
poznavanje rada na računaru
Uz prijavu sa kratkom biografijom i naznakom kontakta i adrese, u originalu ili ovjerenoj kopiji ( ne starijoj od 3 mjeseca) prilažu se slijedeći dokumenti:

uvjerenje o državljanstvu BiH,
rodni list,
diploma o vrsti i stepenu školske spreme,
potvrda o radnom stažu,
dokaz o položenom stručnom ispitu,
potvrda o osposobljenosti za rad na računaru,
ovjerena i svojeručno potpisana izjava da kandidat nije u posljednje dvije godine otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou FBiH i BiH i da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
ovjerena i svojeručno potpisana izjava da kandidat daje izričitu saglasnost Gradu Visoko, za obradu njegovih ličnih i posebnih podataka sadržanim u dostavljenoj dokumentaciji uz prijavu na Javni oglas, u svrhu i na način obrade ličnih podataka na osnovu zakona ili drugog propisa, a u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“, broj: 49/06, 76/11 i 89/11).
Kandidat koji nema položen stručni ispit može se primiti u radni odnos, ali je dužan taj ispit položiti u roku od 6 (šest) mjeseci od dana prijema u radni odnos.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti namještenika i isti podliježe obavezi probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca), prije preuzimanja dužnosti namještenika.

Prijave s traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave oglasa u dnevnom novinama (Oslobođenje, Dnevni list i Nezavisne novine) na adresu: GRAD VISOKO, Ul. Alije Izetbegovića 12A, 71300 VISOKO, sa naznakom: „Za javni oglas za popunu radnog mjesta namještenika – NE OTVARATI“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

GRADONAČELNIK

mr.sci Mirza Ganić, dipl.ing.