Marketing

JU „CENTAR ZA KULTURU, SPORT I INFORMISANJE“ VISOKO
UPRAVNI ODBOR
Broj: 01/1-182/24

Visoko, 02.07.2024.godine

 

Na osnovu članova 27. i 32. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama („Službeni list RBiH“, broj: 6/92, 8/93 i 13/94), i člana 20a, stav (2). Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/16, 89/18 i 39/24), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-Dobojskom kantonu („Službene novine Ze-Do kantona“, broj: 2/24 od 02.02.2024. godine), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove „Centar za kulturu, sport i informisanje“ Visoko broj: 01/1-154/24 od 27.06.2024.godine, Odluke Upravnog odbora o raspisivanju javnog oglasa za prijem u radni odnos broj: 01/3-261/24 od 27.06.2024.godine i Saglasnosti Gradonačelnika broj: 01/1-02-1229/24 od 02.07.2024. godine, JU “Centar za kulturu, sport i informisanje” Visoko raspisuje:

 

JAVNI OGLAS
za popunu upražnjenog radnog mjesta

JU „CENTAR ZA KULTURU, SPORT I INFORMISANJE“ VISOKO
I
Javna ustanova „Centar za kulturu, sport i informisanje“ Visoko, Alije Izetbegovića br.27., 71300 Visoko, raspisuje javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta Direktor/ica na mandatni period od 4 (četiri godine) za jednog (1) izvršioca.

II
Izrazi koje se upotrebljavaju u ovom javnom oglasu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
III
RUKOVODSTVO USTANOVE

 

RADNO MJESTO – Direktor – 1 izvršilac na mandatni period od 4 (četiri godine)
Opis poslova: Organizuje i rukovodi radom Ustanove; Zastupa i predstavlja Ustanovu prema trećim licima i odgovoran je za zakonitost rada Ustanove; U ostvarivanju rukovođenja Ustanovom, direktor predlaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti radi kojih je Ustanova osnovana, unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova i osnove planova rada i razvoja; Izvršava odluke Upravnog odbora; Odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa; Podnosi Upravnom odboru izvještaj o finansijskom poslovanju i vrši druge poslove u skladu sa zakonom i Pravilima Ustanove; Dužan je obustaviti od izvršenja opšti akt koji nije u saglasnosti sa Pravilima Ustanove, Ustavom ili je u suprotnosti sa zakonom, kao i pojedinačni akt kojim se nanosi šteta Ustanovi ili društvenoj zajednici, te o tome obavijestiti organ uprave koji vrši nadzor nad zakonitosti rada Ustanove; Direktor je naredbodavac za izvršenje finansijskog plana; Direktor je odgovoran Upravnom odboru za rezultate rada i finansijsko poslovanje Ustanove; Obavlja i druge poslove u skladu sa Pravilima Ustanove, pozitivnim zakonskim propisima koji su vezani za registrovanu i odobrenu djelatnost Ustanove; Kreira politiku Ustanove; Zaključuje ugovore o radu sa radnicima; Donosi odluke o radnom vremenu; Brine da se u Ustanovi obavlja registrovana i odobrena djelatnost; Predlaže opće akte Ustanove, te donosi one koji su u njegovoj nadležnosti prema Pravilima; Pokreće disciplinski postupak i izriče disciplinske mjere radnicima;Vodi poslovnu politiku Ustanove u skladu sa odlukama Upravnog odbora i zakonskim propisima; Obavlja kontakte sa bankama, organima uprave i dr; Organizuje i realizuje sastanke sa poslovnim partnerima radi sklapanja ugovora; Razvija strategije marketinga i prodaje marketinškog vremena na RTV Visoko; Plasira i prodaje marketinški sadržaj RTV Visoko putem direktnih kontakata sa oglašivačima i posredstvom marketinških agencija; Naređuje i kontroliše uspješno, tačno i ispravno emitovanje i sprovođenje svih oblika promocije Ustanove i poslovnih partnera; Naređuje i kontroliše uspješno, tačno i ispravno sprovođenje svih oblika marketniških aktivnosti Ustanove; Zaključuje ugovore sa kupcima i dobavljačima; Obavlja i druge poslove u skladu sa Pravilima Ustanove, te pozitivnim zakonskim propisima vezano za registrovanu i odobrenu djelatnost Ustanove.

Opći uslovi:

da je državljanin Bosne i Hercegovine,
da je stariji od 18, a mlađi od 65 godina života,
da je kandidat zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,
da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1 Ustava Bosne i Hercegovine.

Posebni uslovi: VSS/ VII stepen stručne spreme prirodnog, društvenog ili tehničkog smjera, prvog, drugog ili trećeg ciklusa studija, odnosno najmanje 240 ECTS bodova po Bolonjskom sistemu studiranja, 5 (pet) godina radnog iskustva u struci sa diplomom VSS, a od toga minimalno tri (3) godine na rukovodećoj poziciji, poznavanje jednog stranog jezika najmanje na nivou B1 odnosno posjedovanje certifikata o poznavanju jednog stranog jezika najmanje na nivou B1, poznavanje rada na računaru, posjedovanje vozačke dozvole “B” kategorije; prijedlog programa rada Javne ustanove „Centar za kulturu, sport i informisanje“ Visoko za period od 4 (četiri) godine; posjedovanje smisla za organizaciju, komunikaciju i vođenje, te organizaciju rada u smislu osiguranja uspješnog rukovođenja.

 

Pripadajuća osnovna neto plaća je dvije prosječne plate u ZDK.

 

Literatura koja će se koristiti za pismeni i usmeni stručni ispit:

 

Zakon o sportu u BiH (“Službeni glasnik BiH”, br.27/08, 102/09, 08/16);
Zakon o radu FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/16, 89/18 i 39/24) sa pratećim izmjenama;
Uredba sa zakonskom snagom o ustanovama („Službeni list RBiH“, broj: 6/92, 8/93 i 13/94)
Pravilo 95/2023 o pružanju audiovizuelnih medijskih usluga (Regulatorna agencija za komunikacije BiH);
Kodeks o programskim sadržajima i Kodeks o komercijalnim komunikacijama (Regulatorna agencija za komunikacije BiH) od 24.02.2023. godine.

NAPOMENA: Postupak izbora zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te pismenog i usmenog ispita svakog kandidata.

IV

POTREBNI DOKUMENTI:

 

Uz prijavu kandidata potrebno je dostaviti potpisanu Prijavu na javni oglas, CV, odnosno biografiju, kontakt telefon i e-mail.

Uz prijavu na javni oglas kandidati su obavezni dostaviti ovjerene fotokopije dokumenata, ne starije od 3 mjeseca kojima se dokazuje ispunjavanje traženih općih i posebnih uslova i to:

Uvjerenje o državljanstvu,
Izvod iz matične knjige rođenih,
Dokaz o vrsti i stepenu školske spreme (diploma ili uvjerenje o završenom obrazovanju iz kojih se vidi da je sa uspjehom završio obrazovanje i stekao potrebno zvanje.) Napomena: Neće se uzeti u razmatranje prijave kandidata koji kao dokaz o traženom obrazovanju dostave samo diplomu bez dodatka sa postignutim ECTS bodovima.
Potvrda o radnom iskustvu u struci nakon sticanja zvanja (potvrdu ili uvjerenje poslodavca kod kojih je kandidat radio ili trenutno radi ili uvjerenje Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO/MIO) ili ugovor o radu. Uz uvjerenje Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji nadležne institucije obavezno je dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja (listinga), tako da se može vidjeti sa kojom stručnom spremom je kandidat radio, te koji period je radio na rukovodećoj poziciji. Ukoliko se kao dokaz o iskustvu dostavlja potvrda poslodavca ista je obavezna da sadrži sljedeće podatke: – naziv i sjedište poslodavca, broj, datum i mjesto izdavanja potvrde, podatke o nazivu radnog mjesta, odnosno vrsti poslova koje je kandidat obavljao, obavezno naznačenu školsku spremu sa kojom je obavljao navedene poslove, period obavljanja poslova, potpis ovlaštenog lica i pečat. Kao dokaz o radnom iskustvu neće se uzimati u razmatranje radna knjižica, pismo preporuke i ugovor o djelu.
Ovjerena kopija važeće vozačke dozvole.
Ovjerena kopija certifikata ili potvrde škole za strane jezike ili agencije kojima se dokazuje poznavanje jednog stranog jezika najmanje na nivou B1.
Ovjeren dokaz o poznavanju rada na računaru. Kao dokaz o poznavanju rada na računaru prihvatit će se:
Uvjerenja škola ili drugih agencija koje se bave obukom na računaru
Ovjeren dokaz o položenom ispitu informatike
Ovjerena fotokopija indeksa/dodatka diplomi ili svjedočanstvo o završenom razredu ili obrazovanju gdje je kandidat pohađao predmet informatike
Ovjeren prepis ocjena gdje se vidi da je kandidat pohađao predmet informatike
Ukoliko kandidati dostave neki od navedenih dokaza potrebno je da naglase da se navedeni dokument podnosi kao dokaz o poznavanju rada na računaru.
Ovjerena izjava kojom se potvrđuje da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Prijedlog programa rada JU “Centar za kulturu, sport i informisanje” Visoko za period od 4 (četiri) godine.
Pismo preporuke poslodavca ili relevantne kontakt osobe sa kojim je kandidat surađivao u toku sticanja radnog iskustva kojim se dokazuje smisao za organizaciju, komunikaciju i vođenje, te organizaciju rada u smislu osiguranja uspješnog rukovođenja.
Uvjerenje o radnoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje, kandidat koji bude izabran obavezan je isto dostaviti u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru kao najboljeg kandidata.
IV

NAPOMENE:

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenta i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Kriteriji na osnovu kojih će Komisija napraviti ispitna pitanja za intervjuu, te po kojima će vršiti bodovanje kandidata su: fleksibilnost/prihvatanje drugačijeg mišljenja, motiviranost/entuzijazam, predznanje o poslu, relevantno radno iskustvo, analitičke sposobnosti, sposobnost iznalaženja rješenja, vještina komunikacija i potencijal za razvoj.

 

Kandidati koji blagovremeno dostave svu dokumentaciju i koji budu ispunjavali sve opće i posebne uslove iz javnog oglasa o terminu pismenog i usmenog stručnog ispita će biti blagovremeno obavješteni.

 

O rezultatima javnog oglasa kandidati koji ne budu izabrani će biti blagovremeno obavješteni.

 

Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu Oslobođenje, na web stranici JU “Centar za kulturu, sport i informisanje” Visoko www.visoko-rtv.ba, web stranici Grada Visoko www.visoko.gov.ba i web stranici JU “Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona” www.zdk-szz.ba.

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog javnog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

 

Sva dodatna objašnjenja možete tražiti na broj telefona 032/465-597.

 

Rok za podnošenje prijava na ovaj javni oglas je 15 (petnaest) dana počev od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

 

Prijave sa traženom dokumentacijom kandidati mogu dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:

 

JU „CENTAR ZA KULTURU, SPORT I INFORMISANJE“ VISOKO

Kulturni Centar Altindag-Visoko

Prijeko b.b., 71300 Visoko

 

sa naznakom:

„NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“

 

Upravni odbor JU „Centar za kulturu, sport i informisanje “ Visoko

Predsjednik, Nusret Suša