Naslovnica Visoko Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta u JU Centar za kulturu,...

Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta u JU Centar za kulturu, sport i informisanje

Na osnovu članova 27. i 32. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama („Službeni list RBiH“, broj: 6/92, 8/93 i 13/94), i člana 20a, stav (2). Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/16 i 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-Dobojskom kantonu („Službene novine Ze-Do kantona“, broj: 9/23 od 12.06.2023. godine), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove „Centar za kulturu, sport i informisanje“ Visoko broj: 01/1-239/23 od 19.06.2023.godine, Odluke Upravnog odbora o raspisivanju javnog oglasa za prijem u radni odnos broj: 01/3-251/24 od 30.04.2024.godine i saglasnosti Gradonačelnika broj: 01/1-02-841/24 od 14.05.2024.godine, JU “Centar za kulturu, sport i informisanje” Visoko raspisuje:

 

 

JAVNI OGLAS
za popunu upražnjenog radnog mjesta
JU „CENTAR ZA KULTURU, SPORT I INFORMISANJE“ VISOKO
I
Javna ustanova „Centar za kulturu, sport i informisanje“ Visoko, Alije Izetbegovića br.27., 71300 Visoko, raspisuje javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta na određeno vrijeme – 12 mjeseci za 1 izvršioca.

 

II
Izrazi koje se upotrebljavaju u ovom javnom oglasu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
III

SEKTOR ZA INFORMISANJE

 

RADNO MJESTO – Tehničar za održavanje programa – 1 izvršilac
Opis poslova: Pažljivo i stručno koristi i čuva svu opremu i sredstva koja su mu data na korištenje ili na drugi način mu stavljena na raspolaganje; Materijalno i finansijski odgovara za ispravnost opreme i osnovnih sredstva koja mu je data na korištenje ili na drugi način stavljena na raspolaganje; Pridržava se plana realizacije i emitovanja televizijskog programa; Realizira live snimanja, te prenose utakmica, manifestacija i događaja; Odgovara za tačnost i kvalitet posla; Kontroliše ispravnost video zapisa za potrebe RAK-a; Daje maksimalnu kreativnost u svim segmentima svog posla; Kontroliše svaki segment posla kojeg obavlja i odgovara za kvalitet obavljenog posla u domenu realizacije televizijskog programa; Koordinira svoj rad i sarađuje sa svim radnicima zaposlenim u Ustanovi; Obavlja ostale poslove po nalogu tehničara-grafičkog urednika; Stručno i savjesno obavlja i sve ostale poslove po nalogu

 

Opći uslovi:

da je državljanin Bosne i Hercegovine,
da je stariji od 18, a mlađi od 65 godina života,
da je kandidat zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,
da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
da kandidat nije kažnjavan.

Posebni uslovi: SSS/III ili IV stepen stručne spreme općeg, društvenog ili tehničkog usmjerenja, 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na poslovima kao realizator RTV programa, poznavanje rada na računaru.

 

Pripadajuća osnovna neto plaća je 680,00 KM.

Ugovorni period: Određeno vrijeme-12 mjeseci sa probnim radom od 3 mjeseca.

 

NAPOMENA: Postupak izbora zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa svakim od kandidata.

 

IV
POTREBNI DOKUMENTI:

 

Uz prijavu kandidata potrebno je dostaviti potpisanu Prijavu na javni oglas, CV, odnosno biografiju, kontakt telefon i e-mail.

Uz prijavu na javni oglas kandidati su obavezni dostaviti ovjerene fotokopije dokumenata, ne starije od 3 mjeseca kojima se dokazuje ispunjavanje traženih općih i posebnih uslova i to:

Uvjerenje o državljanstvu,
Izvod iz matične knjige rođenih,
Dokaz o vrsti i stepenu školske spreme (diploma ili uvjerenje o završenom osnovnom ili srednjem obrazovanju iz kojih se vidi da je sa uspjehom završio obrazovanje i stekao potrebno zvanje.) Napomena: Neće se uzeti u razmatranje prijave kandidata koji kao dokaz o traženom obrazovanju dostave svjedodžbe o završenom I, II, III i IV razredu srednje škole, a uz navedene svjedodžbe ne dostave diplomu ili uvjerenje o završenom obrazovanju ili svjedodžbu o završenom obrazovanju.
Potvrda o radnom iskustvu u struci nakon sticanja zvanja (potvrdu ili uvjerenje poslodavca kod kojih je kandidat radio ili trenutno radi ili uvjerenje Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO/MIO) ili ugovor o radu. Uz uvjerenje Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji nadležne institucije obavezno je dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja (listinga), tako da se može vidjeti sa kojom stručnom spremom je kandidat radio. Ukoliko se kao dokaz o iskustvu dostavlja potvrda poslodavca ista je obavezna da sadrži sljedeće podatke: – naziv i sjedište poslodavca, broj, datum i mjesto izdavanja potvrde, podatke o nazivu radnog mjesta, odnosno vrsti poslova koje je kandidat obavljao, obavezno naznačenu školsku spremu sa kojom je obavljao navedene poslove, period obavljanja poslova, potpis ovlaštenog lica i pečat. Kao dokaz o radnom iskustvu neće se uzimati u razmatranje radna knjižica, pismo preporuke i ugovor o djelu.
Ovjeren dokaz o poznavanju rada na računaru ili računarskim programima za poziciju gdje se to traži kao uslov. Kao dokaz o poznavanju rada na računaru prihvatit će se:
Uvjerenja škola ili drugih agencija koje se bave obukom na računaru
Ovjeren dokaz o položenom ispitu informatike
Ovjerena fotokopija indeksa/dodatka diplomi ili svjedočanstvo o završenom razredu ili obrazovanju gdje je kandidat pohađao predmet informatike
Ovjeren prepis ocjena gdje se vidi da je kandidat pohađao predmet informatike
Ukoliko kandidati dostave neki od navedenih dokaza potrebno je da naglase da se navedeni dokument podnosi kao dokaz o poznavanju rada na računaru.
Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, kandidat koji bude izabran, obavezan je isto dostaviti prije stupanja na dužnost,
Uvjerenje o nekažnjavanju, kandidat koji bude izabran, obavezan je isto dostaviti prije stupanja na dužnost,
Uvjerenje o radnoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje, kandidat koji bude izabran obavezan je isto dostaviti prije stupanja na dužnost.
IV

NAPOMENE:

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenta i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Kriteriji na osnovu kojih će Komisija napraviti ispitna pitanja za intervjuu, te po kojima će vršiti bodovanje kandidata su: fleksibilnost/prihvatanje drugačijeg mišljenja, motiviranost/entuzijazam, predznanje o poslu, relevantno radno iskustvo, analitičke sposobnosti, sposobnost iznalaženja rješenja, vještina komunikacija i potencijal za razvoj.

 

Kandidati koji blagovremeno dostave svu dokumentaciju i koji budu ispunjavali sve opće i posebne uslove iz javnog oglasa o terminu intervjua će biti blagovremeno obavješteni.

 

O rezultatima javnog oglasa kandidati koji ne budu izabrani će biti blagovremeno obavješteni.

 

Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu Oslobođenje, na web stranici JU “Centar za kulturu, sport i informisanje” Visoko www.visoko-rtv.ba, web stranici Grada Visoko www.visoko.gov.ba i web stranici JU “Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona” www.zdk-szz.ba.

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog javnog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

 

Sva dodatna objašnjenja možete tražiti na broj telefona 032/465-597.

 

Rok za podnošenje prijava na ovaj javni oglas je 8 (osam) dana počev od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

 

Prijave sa traženom dokumentacijom kandidati mogu dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:

 

JU „CENTAR ZA KULTURU, SPORT I INFORMISANJE“ VISOKO

Kulturni Centar Altindag-Visoko

Prijeko b.b., 71300 Visoko

 

sa naznakom:

„NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“

 

v.d. Direktorica JU „Centar za kulturu, sport i informisanje “ Visoko

Irma Jusufbegović Neimarlija