Naslovnica Visoko Javni oglas za prijem u radni odnos u JU “Dom zdravlja” Visoko

Javni oglas za prijem u radni odnos u JU “Dom zdravlja” Visoko

Na osnovu člana 4. – 4.g. i 4.i. – 4.l. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU ”Dom zdravlja” Visoko i Odluka Upravnog odbora broj 01-0430/24., broj 01-0431/24, broj 01-0432/24 i broj 01-0433/24 od 31.01.2024. godine, JU ”Dom zdravlja” Visoko raspisuje :

Javni oglas za prijem u radni odnos

SPECIJALISTA GINEKOLOG u službi Zdravstvene zaštite žena
DOKTOR MEDICINE u službi Hitne medicinske pomoći
DOKTOR MEDICINE u službi PORODIČNE MEDICINE
MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR u službi Hitne medicinske pomoći
MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR u službi Porodične medicine
POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu i kraću biografiju, e-mail adresu kandidata te kontakt telefon, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

Diplomu/svjedočanstvo/uvjerenje o završenoj traženoj stručnoj spremi (školi) za radno mjesto za koje se dostavlja prijava;
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za radno mjesto za koje se dostavlja prijava;
Dokaz o položenom specijalističkom ispitu za radno mjesto pod rednim brojem 1,
Validnu licencu;
Važeći dokaz o obavljenoj edukaciji iz oblasti Hitne medicinske pomoći (ALS Advance Life Support i BLS Basic Life Support) izdato od strane ovlaštene ustanove ili službe HMP iz člana 50. Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu rada Hitne medicinske pomoći („Sl. novine FBiH“ broj 98/13, 84/14, 51/17 i 22/19) za radno mjesto pod rednim brojem 2. i 3.,
Dokaz o posjedovanju važeće vozačke isprave za „B“ kategoriju za radno mjesto pod rednim brojem 3;
Izvod iz matične knjige rođenih za sve pozicije;
Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) za sve pozicije i
Dokaz da je kandidat ratni vojni invalid, demobilizirani branilac i ĉlan porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca koji je na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona. Ovi kandidati su dužni dostaviti i dokaz da se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona.
LITERATURA ZA USMENI ISPIT I INTERVJUU

Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje ispita po javnom oglasu, prema stučnoj spremi kandidata:

Za poziciju specijaliste ginekologa:

Literatura korištena tokom specijalizacije.
Za poziciju doktora medicine :

Literatura korištena tokom studija.
Za poziciju medicinske sestre/tehničara :

Knjiga zdravstvena njega 1, autora: Omerčajić Rifija, Ramović Fadila i Stjepić Đuka,
Knjiga zdravstvena njega 2, autora: Omerčajić Rifija, Ramović Fadila i Stjepić Đuka.
OSTALE ODREDBE

Sva pisana korespodencija između kandidata i JU ”Dom zdravlja” Visoko će se obavljati isključivo elektronski odnosno putem dostavljenih e-maila adresa. O datumu, vremenu i mjestu pristupanja intervjuu odnosno polaganju pismenog i usmenog ispita kandidati će biti obavješteni putem dostavljenih e – mail adresa, obavijesti na web stranici Ustanove i oglasnoj tabli JU ”Dom zdravlja” Visoko. Ako kandidat ne pristupi intervjuu odnosno polaganju pismenog i usmenog ispita smatrat će se da je odustao od dalje procedure.

Kontakt broj osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja 032/460-257. Oglas će biti objavljen na web stranici JU “Dom zdravlja” Visoko, web stranici Osnivača Grad Visoko i na oglasnoj ploči JU “Dom zdravlja”Visoko. Obavijest o objavljivanju javnog oglasa bit će objavljen i u dnevnom listu “Oslobođenje”. Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana posljednje objave teksta oglasa.

Prijave na oglas sa traženom dokumentacijom dostaviti na adresu ustanove:

JU “Dom zdravlja”Visoko,

Branilaca BiH br. 22., 71300 Visoko,

u zatvorenoj koverti, sa naznakom

„NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“

sa OBAVEZNOM NAZNAKOM POZICIJE I NUMERACIJE IZ JAVNOG OGLASA na koju kandidat aplicira.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje. Po okončanju postupka po ovom javnom oglasu, JU “Dom zdravlja” Visoko se ne obavezuje vršiti povrat priložene dokumentacije kandidata. Povrat dokumentacije vrši se na osnovu pismenog zahtjeva kandidata koji se podnosi na protokol JU “Dom zdravlja” Visoko.