Naslovnica Visoko JAVNI OGLAS za popunu upražnjenog radnog mjesta u JKP “Gradska groblja” d.o.o....

JAVNI OGLAS za popunu upražnjenog radnog mjesta u JKP “Gradska groblja” d.o.o. Visoko

Na osnovu Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (“Sl. novine ZDK”, broj:
8/19 od 11.06.2019. godine), Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta Javnog komunalnog preduzeća “Gradska groblja” d.o.o. Visoko broj: 000-2261/2016 od 01.09.2016. godine, te zaključaka Nadzornog odbora JKP “Gradska groblja” d.o.o.
Visoko broj: 100-0884-08/21 od 30.04.2021. godine i broj: 100-0884-09/21 od 30.04.2021. godine i člana 10. stav (4) tačka 7)
Statuta Javnog komunalnog preduzeća “Gradska groblja” d.o.o. Visoko, Javno komunalno preduzeće “Gradska groblja” d.o.o.
Visoko objavljuje

JAVNI OGLAS
za popunu upražnjenog radnog mjesta
u JKP “Gradska groblja” d.o.o. Visoko

I
Javno komunalno preduzeće “Gradska groblja” d.o.o. Visoko, ulica Mule Hodžića br. 108., 71300 Visoko raspisuje Javni oglas za
popunu upražnjenog radnog mjesta na određeno vrijeme – 1 izvršilac.
II
RADNO MJESTO – Projektant vrtne i pejzažne arhitekture u RJ “Gradsko zelenilo” – jedan izvršilac
Opis poslova u skladu sa Klasifikacijom zanimanja u FBiH:
– istraživanje, savjetovanje i projektovanje (zelenih površina);
– stručni nadzor (na uređenju i održavanju javnih zelenih površina);
– planiranje uređenja prostora (javnih zelenih površina).

Sažetak opisa poslova u skladu sa Pravilnikom o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta:
Poslovi razvrstani prema radnim mjestima se definišu kao skup radnih zadataka koje izvršava jedna osoba, odnosno pod kojim se
podrazumijevaju poslovi i radni zadaci koji su svojim sadržajem i vrstom, organizacijski i tehnološki toliko srodni i međusobno
povezani da ih obavlja jedan radnik, koji posjeduje odgovarajuće znanje, sposobnosti i vještine:
– neposredno vrši izradu projekata za uređenje zelenih površina,
– neposredno vrši izradu prijedloga programa za uređenje zelenih površina,
– neposredno vrši izradu prijedloga investicija na javnim zelenim površinama,
– planira i utvrđuje potrebne vrste i količine sadnog materijala za realizaciju programâ,
– planira i utvrđuje potrebne vrste i količine urbanog mobilijara i opreme za realizaciju programâ,
– neposredno vrši nadzor nad izvođenjem svih radova iz okvira djelatnosti održavanja javnih zelenih površina u smislu primjene
pravila struke (količine i vrste sadnica, pravilnog rasporeda, dekorativnog izgleda i sl),
– utvrđuje i konstatuje opće i “zdravstveno” stanje biljnih kultura, te predlaže mjere eventualne revitalizacije, obnavljanja ili
zamjene,
– drugi poslovi koji nisu izričito navedeni a u skladu su sa prirodom i vrstom poslova radnog mjesta.

Opći uslovi:
– da je državljanin/ka Bosne i Hercegovine
– da je stariji/a od 18, a mlađi/a od 65 godina života,
– da je kandidat/kinja zdravstveno sposoban/a za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,
– da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak,
– da kandidat/kinja nije kažnjavan/a.
Posebni uslovi:
– da ima završen prvi ciklus dodiplomskog studija i stečeno zvanje bachelor-a hortikulture (poljoprivredni ili šumarski fakultet –
hortikulturni smjer),
– da ima najmanje 12 mjeseci radnog iskustva u zanimanju za koje se školovao/la (dokaz: potvrda o radnom iskustvu i vrsti
poslova koje su obavljali).
Iznos osnovne plate je: 911,00 KM
III
POTREBNI DOKUMENTI:
Uz prijavu kandidata/kinje potrebno je dostaviti CV, odnosno biografiju, kontakt telefon ili e-mail.
Uz prijavu na Javni oglas, kandidati su obavezni dostaviti originale ili ovjerene fotokopije dokumenata, ne starije od 3 mjeseca
kojima se dokazuje ispunjavanje traženih općih i posebnih uslova i to:

Uvjerenje o državljanstvu,
Izvod iz matične knjige rođenih,
Dokaz o vrsti i stepenu školske spreme (diploma ili uvjerenje o završenom obrazovanju), iz kojih se vidi da je sa uspjehom
završio obrazovanje i stekao potrebno zvanje.
Napomena: Neće se uzeti u razmatranje prijave kandidata koji kao dokaz o traženom obrazovanju dostave svjedodžbe o
završenom I, II, III i IV razredu srednje škole, a uz navedene svjedodžbe ne dostave diplomu ili uvjerenje o završenom
obrazovanju ili svjedodžbu o završenom obrazovanju.
Potvrda o radnom iskustvu u struci nakon sticanja zvanja (potvrdu ili uvjerenje poslodavca kod kojih je kandidat radio ili
trenutno radi ili uvjerenje Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO/MIO) ili ugovor o radu). Uz uvjerenje Zavoda
za penzijsko i invalidsko osiguranje o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji nadležne institucije, obavezno je
dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja (listinga), tako da se može vidjeti sa kojom stručnom
spremom je kandidat radio. Ukoliko se kao dokaz o iskustvu dostavlja potvrda poslodavca, ista je obavezna da sadrži
sljedeće podatke: naziv i sjedište poslodavca, broj, datum i mjesto izdavanja potvrde, podatke o nazivu radnog mjesta,
odnosno vrsti poslova koje je kandidat obavljao, obavezno naznačenu školsku spremu sa kojom je obavljao navedene
poslove, period obavljanja poslova, potpis ovlaštenog lica i pečat. Kao dokaz o radnom iskustvu neće se uzimati u
razmatranje radna knjižica, pismo preporuke i ugovor o djelu.
Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, kandidat/kinja koji/a bude izabran/a, obavezan/a je isto dostaviti prije stupanja
na dužnost,
Uvjerenje o nekažnjavanju, kandidat/kinja koji/a bude izabran/a, obavezan/a je isto dostaviti prije stupanja na dužnost,
Uvjerenje o radnoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje, kandidat/kinja koji/a bude izabran/a obavezan/a je isto dostaviti prije
stupanja na dužnost.
Dostavljena dokumentacija neće biti vraćena kandidatima.
IV
NAPOMENE:
Za navedeno radno mjesto nije predviđen probni rad.
Kriteriji na osnovu kojih će Komisija vršiti bodovanje kandidata su: predznanje o poslu, fleksibilnost/prihvatanje drugačijeg
mišljenja, motivisanost/entuzijazam, relevantno radno iskustvo, analitičke sposobnosti, sposobnost iznalaženja rješenja, vještina
komunikacija i potencijal za razvoj.
Literatura za usmeni i pismeni ispit:
Zakon o komunalnim djelatnostima (“Sl. novine ZDK”, br. 17/08 i 09/11)
(https://www.paragraf.ba/propisi/zenicko-dobojskog-kantona/zakon-o-komunalnim-djelatnostima.html)

Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH (“Sl. novine FBiH”, br. 2/06)
(https://fmpu.gov.ba/wp-content/uploads/2020/07/Zakon-o-prostornom-planiranju-i-koris%CC%8Ctenju-zemljis%CC%8Cta-nanivou-Federacije-Bosne-i-Hercegovine-SNFBiH-br-2-06-72-07-32-08-4-10-13-10-i-45-10.pdf)

Zakon o zaštiti zdravlja biljaka (“Sl. glasnik BiH”, br. 23/03)
(http://www.msb.gov.ba/dokumenti/_Zakon_o_zastiti_zdravlja_bilja.bosanski.pdf)

Kandidati/kinje koji blagovremeno dostave svu dokumentaciju i koji budu ispunjavali sve opće i posebne uslove iz javnog oglasa o terminu usmenog i pismenog ispita će biti blagovremeno obavješteni.
O rezultatima javnog oglasa kandidati koji ne budu izabrani će biti blagovremeno obavješteni.
Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu Avaz, na web stranici javnog preduzeća i web stranici Osnivača.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata/kinja koji ne ispunjavaju uslove ovog javnog oglasa, kao i
kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.
Sva dodatna objašnjenja možete dobiti na broj telefona: 032/738-556.
Rok za podnošenje prijava na ovaj Javni oglas je 12 (dvanaest) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog
informisanja.
Prijave sa traženom dokumentacijom kandidati/kinje mogu dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:

JKP “Gradska groblja” d.o.o. Visoko
Ulica Mule Hodžića broj 108, 71300 V I S O K O

Za Komisiju za provođenje javnog oglasa-

sa naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“


Direktor JKP „Gradska groblja“ Visoko
Kenan Karavdić