Naslovnica Visoko Javni poziv sportskim udruženjima/klubovima koji su u sistemu ligaškog takmičenja

Javni poziv sportskim udruženjima/klubovima koji su u sistemu ligaškog takmičenja

Na osnovu člana 30. Statuta Grada Visoko (“Službeni glasnik Grada Visoko”, broj:10/21), i Budžeta Grada Visoko za 2022. godinu (“Službeni glasnik Grada Visoko “, broj: 13/21), gradonačelnik objavljuje:

JAVNI POZIV

sportskim udruženjima/sportskim klubovima koji su u sistemu ligaškog takmičenja za predaju prijava za sufinansiranje u 2022. godini

Grad Visoko poziva sportska udruženja/sportske klubove koji su u sistemu ligaškog takmičenja, da predaju prijave za sufinansiranje u 2022. godini.

1. Pravo učešća na Javnom pozivu imaju sportska udruženja/sportski klubovi koji ispunjavaju sljedeće uslove:

a) da su u sistemu ligaškog takmičenja, (nivo: Bosna i Hercegovina, Federacija BiH, Kanton);

b) da imaju sjedište na području Grada Visoko;

c) da su podnijeli narativni i finansijski izvještaj o utrošku sredstava za 2021. godinu (ukoliko su finansirani iz Budžeta Grada).

2. Uz prijavu na Javni poziv potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– rješenje o registraciji sportskog udruženja/sportskog kluba;

– potvrda ili ovjerena izjava da se sportsko udruženje/sportski klub nalazi u sistemu ligaškog takmičenja;

– ovjerena izjava- podaci o podnosiocu prijave i to: ime, prezime i pozicija osobe odgovorne za zastupanje i predstavljanje sportskog udruženja/sportskog kluba, adresa, broj telefona, e-mail;

– potvrda iz banke sa brojem računa;

– prijedlog za mjesečnu/kvartalnu dinamiku isplate finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Visoko za 2022. godinu.

Dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti originalni ili ovjerene kopije.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na protokol u šalter sali Grada Visoko ili putem pošte na adresu: Grad Visoko, Odsjek za društvene djelatnosti, sa naznakom “ Prijava na Javni poziv sportskim udruženjima/sportskim klubovima koji su u sistemu ligaškog takmičenja”, najkasnije do 25.01.2022. godine, do 16:00 sati.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.