Naslovnica BiH Odgovor na nasilje u porodici zahtijeva sistemske promjene

Odgovor na nasilje u porodici zahtijeva sistemske promjene

Odgovor na nasilje u porodici i rodno zasnovano nasilje, uključujući nasilje nad ženama, zahtijeva sistemske promjene te svrshishodan i proaktivan angažman donosioca odluka i nadležnih institucija na svim nivoima vlasti. Današnja, prva zajednička, sjednica komisija Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine o institucionalnom odgovoru na nasilje u porodici i nasilje nad ženama bila je važan korak u tom pravcu.

Zajednička tematska sjednica o institucionalnom odgovoru na nasilje u porodici organizirana je u saradnji četiri nadležne parlamentarne komisije: komisijama za jednakopravnost spolova oba doma Parlamenta Federacije, Komisijom za sigurnost Predstavničkog doma, te Komisijom za ljudska prava i slobode Doma naroda Parlamenta Federacije. Uz podršku Misije OSCE-a u BiH, ta zajednička inicijativa odraz je opredjeljenja domaćih i međunarodnih institucija za poboljšanje institucionalnog odgovora na slučajeve nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja.

-Napredak, ostvaren u sferi rodne ravnopravnosti, ne smijemo shvatiti olako. Ne smijemo posustati u borbi za pravedniji i ravnopravniji svijet. Ovo se tiče svih nas, jer sigurnost društva nije moguća ukoliko svi nismo sigurni i zaštićeni te ukoliko nasilje u porodici i rodno zasnovano nasilje nisu iskorijenjeni – kazao je, nakon zajedničke sjednice, šef Misije OSCE-a u BiH ambasador Brian Aggeler.

Predloženi su zaključci sa tematske sjednice, koji će u narednim sedmicama biti predmet rasprave i razmatranja u odborima.

-Zadužuje se Gender centar Federacije BiH da pripremi i dostavi Parlamentu Federacije BiH pregled preporuka Komiteta potpisnica Konvencije Vijeća Evrope i Komiteta eksperata GREVIO i planove za njihovu implementaciju u FBiH.

Parlament Federacije BiH bi trebalo da hitno usvoji strategiju za prevenciju i sprječavanje nasilja u porodici 2024. – 2027. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao krovni strateški dokument za jačanje institucionalnog odgovora na nasilje u porodici i nasilje nad ženama.

Vlada FBiH bi trebalo da, po hitnom postupku, pripremi i dostavi Parlamentu FBiH revidirani pravni okvir za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad ženama, usklađen sa međunarodnim konvencijama.

Gender centar Vlade FBiH bi trebalo da uspostavi polugodišnju koordinaciju između domaćih i međunarodnih institucija i organizacija, u vezi sa aktivnostima na provedbi strategije za prevenciju i sprječavanje nasilja u porodici 2024.-2027. godine, te preporuka Komiteta eksperata GREVIO.

Četiri komisije Parlamenta Federacije BiH organizirat će, tokom 2024. godine, još dvije zajedničke tematske sjednice o temi odgovora pravosuđa na nasilje u porodici, te sveobuhvatne podrške žrtvama, uključujući i žrtve iz ranjivih grupa – to su zaključci zajednička tematska sjednica o institucionalnom odgovoru na nasilje u porodici, saopćeno je iz Misije OSCE u BiH.