Naslovnica Visoko OŠ KULIN BAN VISOKO: JAVNI KONKURS

OŠ KULIN BAN VISOKO: JAVNI KONKURS

Na osnovu Rješenja o ispunjavanju uvjeta rada i izvođenje programa za osnovno obrazovanje odraslih u JU OŠ „Kulin Ban“ Visoko, Zakona o obrazovanju odraslih ZDK („Službene novine ZDK broj: 5/14.), Obavještenja Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK broj: 10-38-96-102-01/18. od 03.09.2018. godine i Odluke Školskog odbora o raspisivanju Javnog konkursa za osnovno obrazovanje odraslih u školskoj 2023/24. godini od 27.09.2023. godine, OŠ „Kulin Ban“ Visoko raspisuje

JAVNI KONKURS

Za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja- osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2023/24. godinu

„NIKO BEZ OSNOVNE ŠKOLE“

OPŠTI I POSEBNI USLOVI:
Da je polaznik državljanin Bosne i Hercegovine;
U program osnovnog obrazovanja odraslih može se upisati lice starije od 15 godina koje nije završilo osnovno obrazovanje, odnosno lice koje je starije od 18 godina,a da pri tome nema status učenika;
Da polaznik ispunjava psiho-fizičke uslove za savladavanje osnovnog obrazovnog programa.
2. BROJ SLOBODNIH MJESTA ZA UPIS U PROGRAM:

OSNOVNO DEVETOGODIŠNJE OBRAZOVANJE

RAZRED: BROJ POLAZNIKA:
Od prvog (I ) do petog (V) RAZREDA U zavisnosti od kombinacije razreda
Od šestog (VI) do devetog (IX) RAZREDA U zavisnosti od kombinacije razreda
3. NAČIN IZVOĐENJA PROGRAMA I TRAJANJE:

Izvođenje programa za sticanje osnovnog obrazovanja za odrasle traje za prvi (I), drugi (II), treći (III), četvrti (IV) i peti (V) razred – tri mjeseca, za šesti (VI), sedmi (VII), osmi (VIII) i deveti (IX) razred – šest mjeseci.
Programi obrazovanjapolaznika izvode se redovnom nastavom.
4. NAZIV JAVNE ISPRAVE KOJA SE IZDAJE PO ZAVRŠETKU PROGRAMA:

Uvjerenje o završenom razredu osnovne škole (od I do VIII razreda);
Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi (nakon završetka IX razreda);
VISINA ŠKOLARINE PO POLAZNIKU:
Za polaznike koji imaju neprekidno mjesto prebivališta na području Zeničko-dobojskog kantona najmanje 12 mjeseci prije raspisivanja javnog konkursa, u Budžetu ZDK osigurana su sredstva za izvođenje programa osnovnog obrazovanja odraslih.

.POTREBNA DOKUMENTACIJA:
Prijava za upis koja se preuzima kod sekretara škole;
Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija);
Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija) da nije starije od 3 mjeseca;
CIPS (original);
Uvjerenje o predhodno završenom razredu osnovne škole (original ili ovjerena kopija) ili učenička knjižica izdata od strane škole gdje je polaznik predhodno pohađao školovanje;
Polaznici koji su prethodno školovanje pohađali i završili u inostranstvu dužni su dostaviti Rješenje o ekvivalenciji inozemne školske isprave izdato od strane nadležnog Ministarstva(original ili ovjerena kopija).
Polaznici koji nemaju završen niti jedan razred osnovne škole dostavljaju potrebnu dokumentaciju navedenu pod tačkama 1. 2. 3. i 4.
OSTALE NAPOMENE:
Javni konkurs za popunu slobodnih mjesta ostaje otvoren 8 dana od dana objave, a prijave se dostavljaju zaključno sa 06.10.2023. godine.

Prijavni obrazac mora biti vlastoručno potpisan od strane polaznika, a izuzetak su polaznici koji nemaju završen niti jedan razred osnovne škole te ukoliko se ne znaju potpisati mogu staviti i otisak prsta na mjesto potpisa uz navođenje broja lične/osobne karte.

Također prijavni obrazac mora biti čitko popunjen uz obavezno navođenje u u rubriku da li je polaznik ranije školovanje pohađao po osmogodišnjem ili devotogodišnjem obrazovanju (izuzetak su polaznici koji nemaju završen niti jedan razred).

Potrebna dokumentacija predaje se svakim radnim danom od 8 do 14 sati na protokolu škole, a prijavni obrasca se može preuzeti u kancelariji sekretara škole.

Prijava na konkurs se može dostaviti i putem pošte preporučeno na adresu JU OŠ „Kulin Ban“ Visoko, Gornje Rosulje br.1. Visoko sa naznakom: Prijava na javni konkurs za upis polaznika u programe formalnog osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2023/24. godinu.

Za sve ostalo što nije regulisano ovim konkursom primjenjivat će se odredbe Zakona o obrazovanju odraslih ZDK i ostalih podzakonskih akata koji regulišu obrazovanje odraslih na područiju ZDK.

Sve potrebne informacije u vezi konkursne procedure mogu se dobiti svakim radnim danom na kontakt telefon: 032/465-191.

OŠ “Kulin Ban” Visoko