Naslovnica Top vijesti Ovo je obrazloženje ministarstva zašto Gavrankapetanović ne može na čelo KCUS-a

Ovo je obrazloženje ministarstva zašto Gavrankapetanović ne može na čelo KCUS-a

Federalno ministarstvo zdravstva na čelu s ministrom Nediljkom Rimcem nije dalo saglasnost na imenovanje Ismeta Gavrankapetanovića na čelu Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu čime je završena višemjesečna trakavica.
Ministarstvo je Upravnom odboru KCUS-a dostavilo i obrazloženje u kojem piše zbog čega je donesena ovakva odluka.
“Prije, a i nakon donošenja Odluke privremenog Upravnog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu kojom je prof. dr. I. Gavrankapetanović imenovan za generalnog direktora, kao i prije primitka takve Odluke u Federalnom ministarstvu zdravstva, kao i nakon primitka iste, pristižu prijave na, kako se to navodi, ‘nepravilnosti i kršenja prava’ od različitih fizičkih osoba, njihovih punomoćnika, i institucija. Predmetnim prijavama se, citirano, navodi kako ‘postoji visok stepen sumnje da predloženi kandidat ne ispunjava tražene uslove’, pri čemu se preciziraju takvi navodi i nepravilnosti, te, ističe se dalje, da federalni ministar ‘prije davanja saglasnosti na izbor i imenovanje sve navedene činjenice provjeri i time spriječi osnovanu sumnju na inženjering u postupku izbora i imenovanja”, naveli su na početku obrazloženja iz Mnistarstva.

Kako dalje navode, Upravni odbor im je 29. decembra prošle godine dostavio “isključivo i jedino” popratni akt i Odluku o izboru, bez bilo kakve adekvatne dokumentacije.

“Postupajući u skladu s načelom zakonitosti i savjesnosti, odgovorno se odnoseći prema javnim institucijama i ulaganjem dužne pažnje, a kako bi se otklonile iznesene ‘osnovane sumnje’, Federalno ministarstvo je zatražilo dostavu konkursne dokumentacije te se, po primanju iste, pristupilo provjeri radi koje se, u cilju razrješenja određenih stavki, ovo Ministarstvo obratilo upitima Ekonomskom fakultetu u Sarajevu i Ministarstvu za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo”, objašnjavaju iz Ministarstva.

Dalje kažu kako dokumentaciju javnog poziva primaju 23. januara koja podrazumijeva Uvjerenje Ekonomskog fakulteta o završenom drugom ciklusu studija kojim je Gavrankapetanović stekao akademsku titulu “magistar menadžmenta smjer Upravljanje kvaliteto u zdravstvu” uz napomenu da je “uvjerenje privremenog karaktera do izdavanja diplome”.

Ministarstvo navodi da se uvidom u Uvjerenje javlja nekoliko formalnih i meritornih pitanja.

“Člankom 66. stavkom 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, a u vezi s odredbama članka 2. Pravilnika o uslovima u smislu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispuniti osobe koje konkurišu za direktora zdravstvene ustanove, normirano je da kandidat koji konkuriše za poziciju direktora mora imati ‘znanje o zdravstvenom menadžmentu koje dokazuje a) certifikatom o obavljenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta, i to sva tri nivoa edukacije u skladu s propisima o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta, b) odnosno završenoj specijalizaciji iz zdravstvenog menadžmenta c) ili završenom postdiplomskom studiju iz zdravstvenog menadžmenta”, naveli su.

Također, navode da odredbama Pravilnika o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta (članci 31. do 33.) je propisana obaveza priznavanja edukacije kroz postupak evaluacije koji obavlja Stručna komisija.

“Imajući u vidu nespornu činjenicu da je ovlašteni izdavatelj predmetnog uvjerenja (Ekonomski fakultet) odredio i ograničio kako vremensku narav samog uvjerenja, tako i njegovu dokaznu snagu, naznakom da je ‘uvjerenje privremenog karaktera do izdavanja diplome’, Komisija, a i Privremeni upravni odbor propuštaju provjeriti primjenu i važenje samog uvjerenja. Odnosno, propuštaju provjeriti činjenicu je li kandidatu izdana diploma, ako i jest, kada je izdana, a o čemu ovisi i valjanost uvjerenja”, kažu iz Ministarstva.

 

Dodaju da ih je Ekonomski fakultet također informisao 1. februara da je diploma na ime I. Gavrankapetanović izdana 18. decembra 2021. godine, zavedena u Matičnu knjigu izdatih diploma, da se izvornik diplome i dodataka diplome nalaze u Službi za rad sa studentima i planiranje nastave, ali da nije preuzeta od strane imenovanog, “uprkos činjenici da se ista mogla i može preuzeti od 18. decembra 2021. godine.”

“Svoj navod Ekonomski fakultet je potvrdio i argumentirao dostavom preslike diplome i lista iz matične knjige izdatih diploma za II. ciklus studija pod brojem 1960 iz koje je očito da ista nije preuzeta”, navode iz Ministarstva.

Ministarstvo smatra kako se prijava Gavrankapetanovića ne može smatrati ispravnom.

“Kako je predmetnim uvjerenjem naznačeno da je isto privremenog karaktera, to jest da važi do izdavanja diplome, te kako je diploma nesporno izdana 18. decembra 2021. godine, sasvim je jasno da priloženo uvjerenje u vrijeme provedbe javnog poziva i u kontekstu konkursnog postupka nije važeće i kao takvo nema dokaznu snagu u skladu naznakama ovlaštenog izdavatelja, čime se, dakle, prijava kandidata ne može okarakterizirati ispravnom, urednom i/ili potpunom”, naveli su iz Ministarstva.

Nadalje, kako kažu, propisan je i uslov “znanja o zdravstvenom menadžmentu”.

“Tekstom javnog poziva se isključivo i jedino tražio kao dokaz znanja certifikat (tačka V.B.). Nesporno je da kandidat nije dostavio certifikat. Isti prilaže navedeno uvjerenje Ekonomskog fakulteta. Imajući u vidu ranije iznesene ‘osnovane sumnje’, to jest da ‘postoji visok stepen sumnje kako predloženi kandidat ne ispunjava tražene uslove’ i to u dijelu koji se odnosi na završen postdiplomski studij, neadekvatnost smjera (navodi se da ‘predloženi kandidat nije završio menadžment u zdravstvu nego završeno upravljanje kvalitetom u zdravstvu’), ovo Ministarstvo je, kako je u uvodu već navedeno, zatražilo pisana mišljenja i očitovanja. Ekonomski fakultet svojim aktom od 26. januara 2024. godine izričito i nedvosmisleno navodi sljedeće: ‘završetkom drugog ciklusa studija u aprilu od jednu ili dvije godine studija s ostvarenih 60, odnosno 120 ECTS studijskih bodova, stiče se akademska titula odnosno zvanje magistar za određenu stručnu oblast uz oznaku usmjerenja’. U nastavku nas isti informiraju i da je, citirano: ‘Vijeće Univerziteta u Sarajevu donijelo zaključak’ po kojem se ‘ne vrši ekvivalencija ili priznavanje zvanja iz predbolonjskog studija u bolonjski studij, odnosno iz bolonjskog studija u zvanja predbolonjskog studija'”, naveli su.

Kako dalje navode, nesporno je da je u skladu s ranijem sistemu visokog obrazovanja postdiplomski studij vodio do sticanja akademske titule magistra nauka i doktora nauka.

“Iz odgovora Ekonomskog fakulteta nesporno je sljedeće: Završetkom drugog ciklusa konkretnog studija stiče se zvanje magistra stručne oblasti, odnosno magistra struke. Također, jasno je, dakle, da se in concreto ekvivalencija stečenog stručnog zvanja i akademske titule ‘magistar menadžmenta, smjer Upravljanje kvalitetom u zdravstvu’, drugog ciklusa studija, ne može izjednačiti s adekvatnim ekvivalentom postdiplomskog studija, kako je to i naznačeno predmetnim aktom Ekonomskog fakulteta”, kažu iz Ministarstva.

Što se tiče stava Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo od 2. februara 2024. godine, iz Federalnog ministarstva zdravstva ukazuju na “niz nelogičnosti i kontradiktornosti koje se same, kroz navode istog akta, međusobno proturječe.”

“Naime, ističe se da se ‘završetkom drugog ciklusa akademskih studija stiče stručno zvanje magistra ili ekvivalenta stečenog nakon dodiplomskog studija’. Dakle, nakon dodiplomskog studija. Dalje se navodi kako ‘zaključuju da drugi ciklus studija obuhvata postdiplomske studije’, pri čemu svoj zaključak ne utemeljuju niti argumentiraju bilo kakvom normom ili normativnim aktom. Stoga smo slobodni ukazati i na odredbe Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini shodno kojem se visoko obrazovanje organizira u tri nivoa/ciklusa i to: prvi ciklus dodiplomski studij, drugi ciklus diplomski studij, i treći ciklus postdiplomski studij, pa se, nakon uvida u akt Ministarstva, postavlja pitanje gdje je ‘nestao’ diplomski studij. Čak, tek se, u skladu s člankom 6. stavom 3. istog Zakona, ‘završetkom stepena trećeg ciklusa stiče akademska titula i naučno zvanje’, dok se shodno stavu 2. navodi da se ‘završetkom stepena drugog ciklusa’ stiče zvanje magistra za određenu oblast, a ne naučno zvanje”, navodi se.

U konačnici, dodaju, “izvjesne sumnje i nedoumice u dijelu ispunjavanja uslova iznesene su i raspravljane i na sjednici same Komisije, kada je predsjednik iste ukazivao na određene probleme i tražio da se navedeni problemi otklone kroz prethodne provjere.”

“Međutim, do takvih provjera nije došlo. Iako su vršene izvjesne provjere dokumentacije drugih kandidata. A, značajno je istaknuti, da se o ovoj nespornoj okolnosti u dostavljenim zapisnicima nije ništa evidentiralo, zbog čega je, na zahtjev predsjednika Komisije, zatražena dopuna i korekcija zapisnika kojom se u bitnom navodi: ”…inicirao je na tom sastanku da se dokument koji je dostavio prof.dr. I. Gavrankapetanović ponovno provjeri da li je relevantan za obavljanje poslova i zadataka generalnog direktora KCUS-a”, pri čemu je ‘iznio svoje mišljenje i predložio, a što je u interesu Komisije i ovog Upravnog odbora, a i čitavog KCUS-a, da se uputi jedno pismo prema Federalnom ministarstvu zdravstva s prilogom predmetnog uvjerenja, dokumenta koji je dostavio prof.dr. I. Gavrankapetanović i da se FMZ očituje o njegovoj validnosti za obavljanje dužnosti generalnog direktora KCUS-a””, navedeno je.

Također, kažu da se predmetnom dopunom zapisnika vrši korekcija i u dijelu odgovora na upit jednog člana UO o “najboljem programu rada od tri kandidata”, “pri čemu je navod u ranijem zapisniku bitno kontradiktoran navodima dopune zapisnika.”

“Kako je već u uvodu navedeno, odredbama Pravilnika o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta (članci 31. do 33.) propisana je obaveza priznavanja edukacije kroz postupak evaluacije koji obavlja Stručna komisija, a po dokumentiranom zahtjevu zdravstvenog radnika, zdravstvenog saradnika te profesionalcima zaposlenim u zdravstvenom sektoru. Iz priložene prijavne dokumentacije ne može se zaključiti da je imenovani kandidat prošao propisanu obavezu evaluacije. Jedan od postavljenih uslova jest i da kandidat ima zvanje ‘nastavnika fakulteta (nastavnik medicinskog fakulteta javnog univerziteta u rangu redovnog ili vanrednog profesora, odnosno docenta)’. Dakle, kandidat treba biti nastavnik medicinskog fakulteta. U priloženoj dokumentaciji nalazi se akt Univerziteta u Sarajevu od 22. decembra 2022. godine shodno kojem je imenovani kandidat raspoređen u nastavni proces na Stomatološki fakultet s klinikama, zbog čega je Komisija trebala izvršiti provjeru konkretnog statusa. Tim i više jer je i priložen akt Odluka o izboru u nastavno zvanje od 4. septembra 2010. godine i akt – Ponovna odluka o izboru u nastavno zvanje od 29. marta 2011. godine kojom prestaje važiti Odluka od 4. septembra 2010. godine”, kazali su.

Na kraju dodaju da će “biti slobodni” kratko se osvrnuti i na okolnosti koje su pratile ovaj postupak.

“One se odnose prioritetno na neprimjerena ponašanja pojedinih kandidata, članova akademske zajednice, članova Upravnog odbora, članova političkog i profesionalnog života, koji su na jedan elementarno zabrinjavajući i često začuđujući, difuzan način komunicirali s medijima ovaj postupak, pritom neodgovorno, ne birajući riječi, apostrofirajući kako samo Ministarstvo, tako poimenično ministra i pojedinačno radnike, vršeći razne pritiske, spinove, zamjene teza, zapravo degradirali i nažalost narušili ugled i dostojanstvo zdravstva i zdravstvenih radnika”, naveli su.