Posao za mlade u BiH najkasnije četiri mjeseca nakon što su postali nezaposleni?

Marketing

Uz koordinaciju Ministarstva civilnih poslova, Bosna i Hercegovina bi trebala ostvariti potpuni pristup Programu Garancija za mlade. Program je instrument Evropske unije koji osigurava da svi mladi mlađi od 25 godina dobiju kvalitetnu ponudu zaposlenja, nastavka obrazovanja, pripravništva ili pripravničkog staža u roku od četiri mjeseca nakon što su postali nezaposleni ili napustili formalno obrazovanje.

Da bi se postigao potpuni pristup Programu i povukla sredstva IPA 2024 namijenjena Garanciji za mlade (3 milijuna eura), neophodno je izraditi i usvojiti Plan implementacije za Bosnu i Hercegovinu koji predstavlja združene planove implementacije Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH, a koje će odobriti Europska komisija – saopćeno je iz Ministarstva civilnih poslova BiH.

Do sada je Vlada Republike Srpske usvojila Akcijski plan za ovaj entitet, a izrađen je i potvrđen Akcijski plan za Distrikt Brčko BiH. Plan za Federaciju BiH je u finalnoj fazi izrade i očekuje se da će biti finaliziran i potvrđen od strane Vlade Federacije BiH do kraja ljeta.

Politika zapošljavanja
Kako bi se pružila adekvatna potpora mladim ljudima sa zapadnog Balkana, Evropska komisija, Međunarodna organizacija rada i Evropska fondacija za obuku snažno podržavaju institucije odgovorne za politiku zapošljavanja mladih na zapadnom Balkanu u uvođenju Garancije za mlade.

Ministarstvo civilnih poslova BiH koordinira izradu Plana implementacije Garancije za mlade u BiH, dok Međunarodna organizacija rada pruža tehničku podršku institucijama tržišta rada u BiH na različitim nivoima vlasti u izvođenju pripremnih aktivnosti za sprovođenje i pilotiranje Garancije. Podršku Međunarodne organizacije rada kofinancira Europska komisija, glavno ravnateljstvo za zapošljavanje i proširenje.

S ciljem konačne izrade Plana implementacije Garancije za mlade, formirana je radna grupa na ekspertskoj razini. Kako Plan za BiH podrazumijeva izradu entitetskih akcijskih planova i plana na nivou Brčko Distrikta BiH, imenovane su entitetske radne grupe i radna grupa za Brčko Distrikt BiH.

Funkcionalne analize
Također su izrađene funkcionalne analize sustava javnih službi za zapošljavanje. Zaključci funkcionalne analize su uvršteni u Akcijski plan za Republiku Srpsku, dok su u fazi razmatranja u Federaciji BiH i Brčko Distriktu BiH.

U narednom periodu planira se intenziviranje rada na finalizaciji plana na nivou Bosne i Hercegovine, što podrazumijeva pojačanu ulogu Ministarstva civilnih poslova koje koordinira radnu grupu – navodi se u saopćenju.