Naslovnica Visoko Rješenje o privremenoj zabrani saobraćaja za sva motorna vozila

Rješenje o privremenoj zabrani saobraćaja za sva motorna vozila

Radi izvođenja radova na realizaciji Ugovora – Sanacija puta i izgradnja trotoara Moštre (faza I), uvodi se privremena zabrana saobraćaja za sva motorna vozila na nerazvrstanoj cesti označenoj kao k. č. broj: 1726 u K.O. Mokronoge (dionica od raskrsnice Debeli nišan – B. Mahala do regionalne ceste R445), u periodu od dana 05.06.2024. godine (srijeda) do 12.06.2024. godine (srijeda), u vremenskom periodu od 07-17 sati.

U periodu zabrane saobraćaja, sva motorna vozila se usmjeravaju alternativne pravce.
Zadužuje se izvođač radova DŽE-KA gradnja d. o. o. Visoko da postavi privremenu saobraćajnu signalizaciju na lokaciji iz tačke 1. ovog rješenja, a prema Pravilniku o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanja radova i prepreka na cesti i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlaštena osoba (“Službeni glasnik BiH, broj: 16/07 i 61/07).
Za sve štete koje nastanu zbog privremene obustave saobraćaja učesnicima u saobraćaju i drugim licima, a zbog propusta Izvođača radova, snosit će Izvođač radova.

O b r a z l o ž e nj e

Grad Visoko je zaključio Ugovor – Sanacija puta i izgradnja trotoara Moštre (faza I) sa izvođačem radova DŽE-KA gradnja d. o. o. Visoko. Zbog planiranih građevinskih radova na realizaciji navedenog ugovora, potrebna je privremena obustava saobraćaja za sva motorna vozila na nerazvrstanoj cesti označenoj kao k. č. broj: 1726 u K.O. Mokronoge (dionica od raskrsnice Debeli nišan – B. Mahala do regionalne ceste R445), u periodu od dana 05.06.2024. godine (srijeda) do 12.06.2024. godine (srijeda), u vremenskom periodu od 07-17 sati.

 

Shodno navedenom, a u skladu sa članom 4. i člana 43. Zakona o cestama FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 12/10, 16/10 i 66/13), člana 11. Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama na području općine Visoko (“Službeni glasnik Općine Visoko”, broj: 6/09, 1/17, 10/18, 5/21 i 6/21) i člana 30. Statuta Grada Visoko („Službeni glasnik Grada Visoko“, broj: 10/21), riješeno je kao u dispozitvu.