Marketing

Na osnovu člana 13. stav 4. i člana 43. Zakona o cestama FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 12/10, 16/10 i 66/13), člana 11. Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama na području općine Visoko („Službeni glasnik općine Visoko“, broj: 6/09, 1/17, 10/18, 5/21 i 6/21), člana 30. Statuta Grada Visoko („Službeni glasnik Grada Visoko“ broj: 10/21) i člana 200. Zakona o upravnom postupku („Službene novine FBiH“, broj: 2/98, 48/99 i 61/22), po službenoj dužnosti, Gradonačelnik d o n o s i:

R J E Š E NJ E

I

U cilju stvaranja preduslova za privođenje prostora konačnoj namjeni, a u skladu sa prostorno –planskom dokumentacijom, uvodi se privremena zabrana saobraćaja za sva motorna vozila u ulici Čaršijska:

– ponedjeljkom, od 08:00 do 24:00 sati, u periodu od 01.06.2023. godine do 01.09.2023. godine.

II

U periodu zabrane saobraćaja sva motorna vozila se usmjeravaju na sporedne ulice.

III

JKP Visoko d.o.o. Visoko će prije početka obustave saobraćaja postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju, branike i druge predmete neophodne za sigurnost svih učesnika u saobraćaju za vrijeme trajanja obustave saobraćaja. Poslije isteka obustave saobraćaja ukloniti sa javne ceste privremenu saobraćajnu signalizaciju i druge predmete postavljene za vrijeme trajanja obustave.

O b r a z l o ž e nj e

U cilju unaprijeđenja pješačkih koridora, ali i samog centra grada, Grad Visoko je pokrenuo izradu investiciono – tehničke projektne dokumentacije za saobraćajnicu u užem gradskom jezgru – ulica Čaršijska, kao osnovu za izgradnju uređenih površina za pješake i ograničenim režimom za motorna vozila. Navedena saobraćajnica je na osnovu prostorno – planske dokumentacije predviđena za šetnicu – saobraćajnica sa ograničenim režimom kolskog saobraćaja. Zbog stvaranja preduslova za privođenje prostora konačnoj namjeni, a u skladu sa prostorno –planskom dokumentacijom, uvodi se privremena zabrana saobraćaja za sva motorna vozila u ulici Čaršijska, ponedjeljkom od 08:00 do 24:00 sati, u periodu od 01.06.2023. godine do 01.09.2023. godine.