Vijeće ministara BiH oslobodilo pare od RAK-a. Evo kako su rasporedili 62 miliona KM

Marketing

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, donijelo je na sjednici u četvrtak u Mostaru četiri odluke kojima je Vijeće sa 62 miliona KM podržalo projekte cestovne infrastrukture, razvoj sektora telekomunikacija i informacijskog društva te komunikacija, kao i finansiranje infrastrukturnih projekata u Bosni i Hercegovini.

Radi se o Odluci o utvrđivanju namjene dijela sredstava uplaćenih od dozvola za korištenje radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluga putem mobilnih pristupnih sistema, ukupno vrijednoj 50 miliona KM.

Na ovaj način utvrđena je namjena i korisnici sredstava u iznosu od 15.750.000 KM za projekte u oblasti razvoja sektora komunikacija i informacijskog društva u BiH te 34.250.000 KM za projekte razvoja prometa u BiH, pojašnjeno je u saopćenju Vijeća ministara BiH.

U okviru dijela koji se odnosi na razvoj sektora komunikacija i informacijskog društva u BiH za integraciju SDH mreže i optičke mreže Elektroprijenosa Bosne i Hercegovine namijenjeno je 2.000.000 KM, za unaprjeđenje sigurnosti servisa i sustava e-Vlade l.750.000 KM, a za realizaciju projekta “Finansiranje usluga proširivanja i održavanja Integriranog sistema video-nadzora Granične policije BiH i Sistema automatskog prepoznavanja registracijskih tablica na graničnim prijelazima BiH” 1.250.000 KM.

Za izradu portala i baze podataka o infrastrukturnim projektima namijenjeno je 500.000 KM, za provedbu Okvirne strategije širokopojasnog pristupa u BiH 1.250.000 KM te za projekte digitalne transformacije na području Federacije Bosne i Hercegovine 5.535.000,00 KM, na području Republike Srpske 3.375.000 KM, a na području Brčko distrikta BiH 90.000 KM.

Sredstva za razvoj prometa u BiH raspoređena su tako da je za rekonstrukciju međudržavnog mosta Brčko (Bosna i Hercegovina) – Gunja (Republika Hrvatska) namijenjeno 5.000.000 KM, za rekonstrukciju mosta Novi Grad (Bosna Hercegovina) – Dvor (Republika Hrvatska) 5.000.000 KM, a za unaprjeđenje plovnog puta rijeke Save na lokalitetu ”Jaruge – Novi Grad” 1.000.000 KM.

Vijeće je donijelo i Odluku o utvrđivanju namjene sredstava deponiranih na namjenskom računu za projekte unaprjeđenja sektora cestovnog prometa u ukupnom iznosu 1.130.086,53 KM. Sredstva se raspoređuju za uspostavu elektroničkog registra u cestovnom prijevozu (600.000 KM), za uspostavu baze podataka o prometnim nezgodama, homologaciji, certifikaciji vozila i kataloga testovnih pitanja za polaganje vozačkog ispita (400.000 KM) i za informacijski sistem za tahografe (130.086,53 KM).

Danas usvojenom Odlukom o korištenju prenesenih namjenskih sredstava uplaćenih na ime dodijeljene dozvole za univerzalne mobilne telekomunikacijske sustave utvrđuje se način korištenja dijela prenesenih namjenskih sredstava uplaćenih u 2014. i 2015. godini u ukupnom iznosu od 4.451.852,50 KM. Ova sredstva namijenjena su za razvoj sektora telekomunikacija i u skladu sa Odlukom, dodjeljuju se Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (2.737.889,28 KM), Vladi Republike Srpske (1.669.444,69 KM) i Vladi Brčko distrikta BiH (44.518,53 KM).

Vijeće ministara BiH donijelo je, također, Odluku o uporabi dijela sredstava akumuliranog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine ostvarenog zaključno s 31. 12. 2021. godine, u ukupnom iznosu od 6.578.241,66 KM.

Sredstva su namijenjena za potporu razvoja i unaprjeđenje sektora komunikacija u BiH i dodjeljuju se Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (4.045.618,62 KM), Vladi Republike Srpske (2.466.840,62 KM) i Vladi Brčko distrikta BiH (65.782,42 KM), navodi se u saopćenju.