Naslovnica Visoko Javni oglas za popunu radnog mjesta u JU za predškolski odgoj i...

Javni oglas za popunu radnog mjesta u JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko

Na osnovu Zakona o radu br. 26/16 , Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju član 32. („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), Pedagoških standarda i normativa („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 2/11) , Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Ze-Do kantona“, broj: 8/19 od 11.06.2019. godine), Pravila JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko, Pravilnika o načinu i postupku popunjavanja upražnjenih radnih mjesta sa kriterijima i načinom bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa odgajatelja, zdravstvenih i ostalih radnika i prijema lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Javnoj ustanovi za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko, Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko i Odluke Upravnog odbora Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko o raspisivanju Javnog konkursa, Upravni odbor JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko raspisuje:

JAVNI OGLAS za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme u JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko u trajanju od (četiri) 4 mjeseca

I

Raspisuje se Javni oglas za radno mjesto :

Kuhar/ica -1 kandidat, na određeno vrijeme u trajanju od 4 mjeseca.
II

Opis poslova za radno mjesto kuhar/ica :

Poslovi organizacije rada u kuhinji,
Sudjelovanje u sastavljanju jelovnika,
Poslovi pripreme obroka u svim fazama pri kuhanju,
Priprema hrane za djecu s posebnim prehrambenim potrebama,
Svakodnevno održavanje higijene i čistoće kuhinje,
Osposobljavanje za higijenski minimum i rad na siguran način,
I drugi poslovi dati od strane direktorice Ustanove.
Iznos osnovne plate za radno mjesto kuhara – 610,00 KM

III

Uz prijavu KANDIDATI KOJI SE PRIJAVLJUJU ZA POZICIJU 1 su dužni dostaviti i dokaze o ispunjavanju opštih uslova propisanih Zakonom o radu i Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju:

Diplomu o završenoj školskoj spremi
(SSS – kuharskog smjera) – ovjerena kopija diplome ne starija od 6 mjeseci

Dokaz o radnom iskustvu sa najmanje 1 godinom rada u struci (dokaz se dostavlja u orginalu ili ovjerenoj kopiji čija ovjera nije starija od 6 mjeseci)
Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
Izvod iz matične knjige rođenih- ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci
Ljekarsko uvjerenje i sanitarna knjižica dostavlja se po izvršenom izboru kandidata, a prije stupanja na posao
Uvjerenje o ne kažnjavanju, dostavlja se po izvršenom izboru kandidata, a prije stupanja na posao
Napomena:

– Sa kandidatima koji dostave urednu, blagovremenu i potpunu dokumentaciju sa potpisanom prijavom obavit će se intervju, o vremenu održavanja intervjua, isti će biti blagovremeno obaviješteni, telefonski ili putem e- maila (obavezno navesti kontakt telefon ili e-mail adresu).

Svi kandidati trebaju biti upoznati sa Procedurama za početak rada predškolskih ustanova- vodič za unapređenje sigurnosti u vrtićima- izdanim od strane Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Izabrani kandidat sa kojim se namjerava zaključiti Ugovor o radu dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje, sanitarnu knjižicu i uvjerenje o nekažnjavanju do početka stupanja u radni odnos.

– Probni rad nije predviđen

– Telefon na koji se mogu dobiti dodatne informacije je 032/737-699

Intervju je obavezan za sve kandidate, te ukoliko kandidat ne pristupi zakazanom intervjuu smatraće se da je odustao od Javnog oglasa.

IV

Svi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseca.

V

– Lični podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH (Sl. glasnik BiH, broj 49/06, 76/11 i 89/11).

Javni oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu Oslobođenje (od 12.08.2021.g do 20.08.2021.g ), Web stranici grada Visoko, JU služba za zapošljavanje ZDK i Oglasnoj ploči JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko. Krajnji datum predaje Prijave na konkurs je 20.08.2021 . god.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko, u zatvorenoj koverti na adresu:

JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko

Donje Rosulje bb, Visoko

Sa naznakom:

„Prijava na Javni oglas za radno mjesto kuhar/ica.

VI

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko nije u obavezi vraćanja dostavljene dokumentacije.

UPRAVNI ODBOR JU ZA PREDŠKOLSKI

ODGOJ I OBRAZOVANJE VISOKO