Naslovnica Visoko JAVNI OGLAS za popunu upražnjenih radnih mjesta- JU „CENTAR ZA KULTURU, SPORT...

JAVNI OGLAS za popunu upražnjenih radnih mjesta- JU „CENTAR ZA KULTURU, SPORT I INFORMISANJE“ VISOKO

Na osnovu članova 27. i 32. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama („Službeni list RBiH“, broj: 6/92, 8/93 i 13/94), i člana 20a, stav (2). Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/16 i 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-Dobojskom kantonu („Službene novine Ze-Do kantona“, broj: 8/19 od 11.06.2019. godine), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove „Centar za kulturu, sport i informisanje“ Visoko broj:01/1-188/21 od 21.04.2021.godine i Odluke Upravnog odbora o raspisivanju javnog oglasa za prijem u radni odnos broj: 01/3-17/21 od 22.04.2021.godine, JU “Centar za kulturu, sport i informisanje” Visoko raspisuje:

JAVNI OGLAS
za popunu upražnjenih radnih mjesta
JU „CENTAR ZA KULTURU, SPORT I INFORMISANJE“ VISOKO
I
Javna ustanova „Centar za kulturu, sport i informisanje“ Visoko, Alije Izetbegovića br.27., 71300 Visoko, raspisuje javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta na period od 12 mjeseci za 22 izvršioca.

II
Izrazi koje se upotrebljavaju u ovom javnom oglasu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

III
RUKOVODSTVO

RADNO MJESTO – Poslovni sekretar – 1 izvršilac
Opis poslova: Obavlja sekretarske i osnovne administrativne poslove za Ustanovu; Vodi službenu komunikaciju u ime Ustanove prema trećim licima (eksterno) i unutar Ustanove (interno), i to svim komunikacijskim sredstvima (telefonom, elektronski, pismeno, poštom i dr.); Vrši obračun vrijednosti pruženih usluga i izdavanje faktura kupcima, a prema uputama direktora; Vodi potrebne evidencije ostalih novčanih i materijalnih zaduženja Ustanove za sve zaposlene u Ustanovi; Vrši obračun plata i ostalih primanja radnika Ustanove; Priprema svu potrebnu finansijsku i knjigovodstvenu dokumentaciju, odgovara za tačnost i ispravnost iste, te je dostavlja ovlaštenom servisu/agenciji za vođenje računovodstvenih poslova Ustanove; Vodi KIF i KUF evidenciju; Formira i čuva arhivu Ustanove (ugovori, rješenja, potvrde, uvjerenja…); Radi ostale operativne i finansijske poslove (kompenzacije, cesije, narudžbe, prijem i slanje pošte, protokol, daktilografske poslove, arhiviranje, vodi elektronsku i telefonsku komunikaciju interno i prema trećim licima, organizira sastanke, vodi računa o pečatu, provodi postupke nabavki); Vodi evidenciju i izdaje rješenja za korištenje godišnjih odmora po nalogu direktora; Priprema materijale za sjednice Upravnog i nadzornog odbora, Evidentira radno vrijeme, prijave i odjave zaposlenika na obavezna osiguranja; Izrađuje pojedinačne pravne akte (ugovori, rješenja i sl.); Naređuje i kontroliše uspješno, tačno i ispravno sprovođenje svih oblika marketinških aktivnosti Ustanove; Radi izvještaj uspješnosti poslova prodaje na nivou mjeseca, polugodišta, godine; Priprema media plan za emitovanje oglašavanja, nadzire i odgovara za realizaciju plana; Organizuje izradu promotivnih materijala (reklamni spotovi i sl.), odobrava kvalitet izrađenog materijala i daje naloge za emitovanje/realizaciju; Stručno i savjesno obavlja i sve ostale poslove po nalogu Direktora. Opći uslovi:
da je državljanin Bosne i Hercegovine,
da je stariji od 18, a mlađi od 65 godina života,
da je kandidat zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,
da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
da kandidat nije kažnjavan.
Posebni uslovi: SSS/ IV stepen stručne spreme ekonomski smjer, 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na poslovima u vezi sa djelatnošću Ustanove: sekretara, vođenje finansija i blagajne, korespodencija sa trećim licima, priprema dokumenata za knjigovodstvo, fakturisanje, izrada izvještaja, vođenje personalnih evidencija, poznavanje rada na računaru i posjedovanje vozačke dozvole “B” kategorije.

Pripadajuća osnovna neto plaća je 720,00 KM.

NAPOMENA: Postupak izbora zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa svakim od kandidata.

RADNO MJESTO – Komercijalni službenik – 2 izvršioca
Opis poslova: Vrši korespodenciju sa korisnicima usluga na „Sjećanju“; Priprema i tehnički obrađuje osmrtnice, te vrši naplatu u skladu sa zakonskim propisima; Radi sa trećim licima na poslovima primanja informacija, uputa i naplate gotovog novca za „male oglase“, „Sjećanja“ i sl.; Odgovara finansijski i materijalno za ispravnost blagajničkih poslova, te tačnost novčanih stanja i tokova; Pravi finansijske i ostale izvještaje po nalogu direktora; Vodi organizacijske, materijalne i finansijske aktivnosti po nalogu direktora; Vodi evidenciju organizacijskih, materijalnih i finansijskih aktivnosti u Ustanovi po nalogu direktora; Priprema i dostavlja određeni dio dokumentacije Poslovnom sekretaru; Konstantno komunicira sa Poslovnim sekretarom radi ustanovljavanja ispravnosti poslovanja i sačinjavanja kratkoročnih izvještaja; Radi na svim izvještajnim dokumentima za Osnivača i Upravni odbor; Radi poslove na fiskalnoj kasi u skladu sa Zakonom; Aktivna je podrška u poslovima finansija (naročito u domenu naplate potraživanja); Radi poslove finansija vezano za gotovinska i bezgotovinska plaćanja, informiše direktora o stanju u blagajni; Stručno i savjesno obavlja i sve ostale poslove po nalogu Direktora. Opći uslovi:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18, a mlađi od 65 godina života,
3. da je kandidat zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,
4. da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
5. da kandidat nije kažnjavan.
Posebni uslovi: SSS/ IV stepen stručne spreme općeg, društvenog ili tehničkog smjera, 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na poslovima u vezi sa djelatnošću Ustanove: komercijaliste, sekretara, vođenje finansija i blagajne, korespodencija sa trećim licima, poznavanje rada na računaru.

Pripadajuća osnovna neto plaća je 640,00 KM.

NAPOMENA: Postupak izbora zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa svakim od kandidata.

RADNO MJESTO – Poslovođa za zanatsko-molerske radove – 1 izvršilac
Opis poslova: Brine o održavanju svih nekretnina Ustanove i drži iste u funkcionalnom i ispravnom stanju (objekti, instalacije i pripadajuća oprema i inventar); Vrši sve zanatsko-molerske radove u svim nekretninama Ustanove; Brine o radu domara/higijeničara i raspoređuje poslove; Izvršava potrebne popravke, zanatsko-molerske radove ili ugradnje/izgradnje u svim nekretninama Ustanove; Po nalogu direktora, realizuje i nadgleda potrebne popravke ili ugradnje/izgradnje u svim nekretninama Ustanove (u uslovima kada treća pravna ili fizička lica jesu izvođači ovih radova); Organizuje ili izvršava poslove vezane za grijanje u svim nekretninama Ustanove; Izvršava ili organizuje pravovremeno i optimalno održavanje i servisiranje kompletene opreme i inventara, grijanja i svih ostalih instalacija (elektroinstalacije, kanalizacija, voda, gromobrani…), te odgovara za uspješnost ovog posla; Vodi brigu i organizuje poslove na sigurnosti u svim nekretninama Ustanove po svakom osnovu; Vodi brigu i organizuje poslove oko zimskog održavanja u svim nekretninama Ustanove i adekvatnog fizičkog pristupa istim; Odgovara za higijenu uredskog radnog prostora, kancelarija, sanitarnih čvorova, hodnika, sala, staklenih površina i zidova; Stručno i savjesno obavlja i sve ostale poslove po nalogu Direktora. Opći uslovi:
1.da je državljanin Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18, a mlađi od 65 godina života,
3. da je kandidat zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,
4. da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
5. da kandidat nije kažnjavan.
Posebni uslovi: SSS/III ili IV stepen stručne spreme tehničkog smjera, 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, posjedovanje vozačke dozvole “B” kategorije.

Pripadajuća osnovna neto plaća je 600,00 KM.

NAPOMENA: Postupak izbora zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa svakim od kandidata.

RADNO MJESTO – Domar/Higijeničar – 3 izvršioca
Opis poslova: Radi na održavanju svih nekretnina Ustanove i drži iste u funkcionalnom i ispravnom stanju (objekti, instalacije i pripadajuća oprema i inventar); Pomaže u izvršavanju potrebnih popravki ili ugradnji/izgradnji u svim nekretninama Ustanove, Izvršava poslove vezane za grijanje u svim nekretninama Ustanove; Radi na poslovima održavanja i servisiranja kompletne opreme i inventara, grijanja i svih ostalih instalacija (elektroinstalacije, kanalizacija, voda, gromobrani…); Radi poslove na sigurnosti u svim nekretninama Ustanove po svakom osnovu; Radi poslove zimskog održavanja u svim nekretninama Ustanove i adekvatnog fizičkog pristupa istim; Obavlja prodaju karata prilikom održavanja manifestacija, predstava, filmova ili drugih sadržaja koji uključuju potrebu za navedenu aktivnost; Obavlja ulogu redara prilikom održavanja manifestacija, predstava, filmova ili drugih sadržaja koji uključuju potrebu za navedenu aktivnost; Obavlja poslove čišćenja i higijenskog održavanja svakog dijela svih nekretnina Ustanove; Naročito održava i odgovara za higijenu uredskog radnog prostora, kancelarija, sanitarnih čvorova, hodnika, sala, staklenih površina, zidova; Intenzitet i frekventnost čišćenja sprovodi po nalogu nadređenog; Stručno i savjesno obavlja i sve ostale poslove po nalogu Direktora. Opći uslovi:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18, a mlađi od 65 godina života,
3. da je kandidat zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,
4. da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
5. da kandidat nije kažnjavan.
Posebni uslovi: NK, SSS/III ili IV stepen stručne spreme tehničkog smjera, 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, posjedovanje vozačke dozvole “B” kategorije.

Pripadajuća osnovna neto plaća je 560,00 KM.

NAPOMENA: Postupak izbora zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa svakim od kandidata.

SEKTOR ZA KULTURU I SPORT

RADNO MJESTO – Voditelj sportskih aktivnosti djece i omladine – 1 izvršilac
Opis poslova: Sprovodi strategiju sportskih aktivnosti i poslova Ustanove; Sprovodi mjesečne polugodišnje i godišnje planove rada Sektora za kulturu i sport; Priprema projektne aktivnosti i rukovodi istim u oblasti sporta; U skladu sa aktima Ustanove i nalozima Rukovodioca sektora i direktora organizuje i izvršava sve aktivnosti, poslove i ukupan rad u Sektoru za kulturu i sport iz oblasti sporta; Realizira sve sportske aktivnosti i vrši upravljanje sportskim objektima; Odgovara za uspješnost svog rada u Sektoru za kulturu i sport; Odgovara za zakonitost svog rada u Sektoru za kulturu i sport; Podnosi sve potrebne izvještaje o radu Sektora za kulturu i sport iz oblasti sporta; Sarađuje sa svim potrebnim subjektima radi realizacije svih poslova Sektora za kulturu i sport u oblasti sporta (Osnivač, svi nivoi vlasti, ustanove, institucije, poslovni subjekti, kulturne i sportske organizacije i klubovi, NVO, inostrane organizacije…); Stručno i savjesno obavlja i sve ostale poslove po nalogu Direktora i Rukovodioca sektora za kulturu i sport.
Opći uslovi:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18, a mlađi od 65 godina života,
3. da je kandidat zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,
4. da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
5. da kandidat nije kažnjavan.
Posebni uslovi: SSS/IV stepen općeg, društvenog ili tehničkog smjera, 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na računaru i posjedovanje vozačke dozvole “B” kategorije.

Pripadajuća osnovna neto plaća je 720,00 KM.

NAPOMENA: Postupak izbora zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa svakim od kandidata.

SEKTOR ZA INFORMISANJE

RADNO MJESTO – Rukovodilac sektora za informisanje – 1 izvršilac
Opis poslova: Rukovodi, planira, usklađuje i usmjerava rad Sektora za informisanje; Preuzima sveobuhvatnu odgovornost za program RTV Visoko; Učestvuje u razvoju i implementaciji programskih shema RTV Visoko, uz dogovor i po potrebi uz saglasnost direktora; Informira interne programe, redakcije i vanjske saradnike; Naručuje programe od internih i nezavisnih produkcija uz saglasnost direktora; Učestvuje u stvaranju efektnih strategija dosljednih sa poslovnim zahtjevima javne ustanove; Doprinosi preispitivanju dugoročnih normativnih pitanja i pitanja strateškog planiranja; Unaprjeđuje organizacione promjene, doprinosi izgradnji zajedničke vizije, te utiče na ostale zaposlenike da sprovode viziju u djela; Učestvuje u izradi pravila, smjernica i procesa za čitav Sektor informisanja, s tim da se osigurava da one odražavaju ukupne potrebe Sektora i da doprinose sveukupnom integritetu javne ustanove; U ulozi glavnog i odgovornog urednika predlaže koncept televizijskog i radijskog programa, te pravi shemu programa televizije i radija; Odobrova autorske emisije koje trebaju biti emitovane u programu televizije i radija; Odgovoran je za kvalitet ukupnog programa televizije i radija; Odgovoran je za kvalitet programa u ostalim medijima (web-portal, FB, ostalo) i tim povodom kontinuirano kontaktira, sarađuje i naređuje urednicima ostalih medija; Učestvuje u izradi ili odobrava programske projekte; Priprema i realizira programske projekte i akcije na nivou RTV Visoko; Aktivno sudjeluje u kreiranju ponude javne ustanove; Osigurava najbolji odabir zaposlenika, razvija, procjenjuje i nagrađuje na odgovarajući način, te poduzima mjere korekcija nagrađivanja u skladu sa Zakonom i normativnim aktima; Učestvuje u izradi cjenovnika oglašavanja i sponzorstva, Odgovoran je za ispunjavanje programskih uvjeta prema dozvoli i Pravilima Regulatorne agencije za komunikacije BiH; Pravi sve tražene izvještaje vezane za program televizije i radija; Stara se o održavanju korektnih i kolegijalnih odnosa među zaposlenicima kojima rukovodi, Odgovoran je za rad svih zaposlenih u Sektoru za informisanje; Stručno i savjesno obavlja i sve ostale poslove po nalogu Direktora.
Opći uslovi:

da je državljanin Bosne i Hercegovine,
da je stariji od 18, a mlađi od 65 godina života,
da je kandidat zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,
da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
da kandidat nije kažnjavan.
Posebni uslovi: VSS/ VII stepen stručne spreme, odnosno najmanje 240 ECTS bodova po Bolonjskom sistemu studiranja, društvenog smjera, odsjek žurnalistika/komunikologija, tri (3) godine radnog iskustva na poslovima novinar televizijskog programa ili vođenje programa i realizacije radijskog programa, poznavanje rada na računaru, poznavanje jednog stranog jezika i posjedovanje vozačke dozvole “B” kategorije.

Pripadajuća osnovna neto plaća je 1.120,00 KM.

Literatura koja će se koristiti za pismeni i usmeni stručni ispit je:

Kodeks časti BH novinara (Udruženje “BH novinari)
Kodeks za štampu i online medije BiH (Vijeće za štampu u BiH)
Pravilnik o medijskom predstavljanju političkih subjekata u period od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora (Regulatorna agencija za komunikacije)
Kodeks o komercijalnim komunikacijama (Regulatorna agencija za komunikacije)
Uredba sa zakonskom snagom o ustanovama.
7. RADNO MJESTO – Novinar – 3 izvršioca

Opis poslova: U skladu sa programskom šemom, prikuplja sve informacije iz oblasti javnog, političkog, privrednog, kulturnog, sportskog, vjerskog i drugog života koje obrađuje i prezentira u programu vodeći računa o programskoj politici Ustanove, profesionalnom kodeksu i standardima struke; Uređuje i vodi autorske emisije prema profilu, strukturi i sadržaju koji odobri Urednik novinar i Rukovodilac sektora za informisanje; Dostavlja tekstove za web-portal, FB stranicu i ostale medije, a uz naloge i instrukcije Urednika novinara i Rukovodioca sektora za informisanje; Uređuje date rubrike i dijelove ukupnog sadržaja web-portala, fb-a i ostalih medija; Uvezuje televizijski i radijski program sa web-portalom, fb-om i ostalim medijima; Odgovara Uredniku novinaru i Rukovodiocu sektora za informisanje za realizaciju programske politike i broja objava na web-portalu, fb-u i ostalim medijima Ustanove; Sarađuje sa kolegama i učestvuje u ostalim dijelovima ukupnog RTV programa; Radi kao organizator i voditelj manifestacija i ostalih događaja za koje dobije nalog od Urednika novinara i Rukovodioca sektora za informisanje; Pažljivo i stručno koristi i čuva svu opremu i sredstva koja su mu data na korištenje ili na drugi način mu stavljena na raspolaganje; Materijalno i finansijski odgovara za ispravnost opreme i osnovnih sredstva koja mu je data na korištenje ili na drugi način stavljena na raspolaganje; Odgovara za ukupan kvalitet posla; Obavlja ostale poslove po nalogu Urednika novinara i Rukovodioca sektora za informisanje; Stručno i savjesno obavlja i sve ostale poslove po nalogu Direktora.
Opći uslovi:

da je državljanin Bosne i Hercegovine,
da je stariji od 18, a mlađi od 65 godina života,
da je kandidat zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,
da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
da kandidat nije kažnjavan.
Posebni uslovi: VSS/VII stepen stručne spreme, odnosno najmanje 180 ECTS bodova po Bolonjskom sistemu studiranja, društvenog smjera, odsjek žurnalistika/komunikologija, jedna (1) godina radnog iskustva na poslovima novinar televizijskog programa ili vođenje programa i realizacije radijskog programa ili novinar web portala, poznavanje rada na računaru i poznavanje jednog stranog jezika.

Pripadajuća osnovna neto plaća je 920,00 KM.

Literatura koja će se koristiti za pismeni i usmeni stručni ispit je:

Kodeks časti BH novinara (Udruženje “BH novinari)
Kodeks za štampu i online medije BiH (Vijeće za štampu u BiH)
Pravilnik o medijskom predstavljanju političkih subjekata u period od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora (Regulatorna agencija za komunikacije)
8. RADNO MJESTO – Reporter – 3 izvršioca

Opis poslova: Po nalogu Urednika novinara i Rukovodioca sektora za informisanje organizuje i vodi reportažne, zabavne, revijalne i muzičke dijelove televizijekog programa; Uređuje i vodi autorske emisije prema profilu, strukturi i sadržaju koji odobri Urednik novinar i Rukovodilac sektora za informisanje; Obavlja poslove voditelja televizijskog programa, novinara, reportera u studiju i van studijskog prostora; Odgovara za kvalitet svog posla sa aspekta poštivanja i ispunjavanja programske politike Ustanove, profesionalnih kodeksa i standarda struke, te zakonskih normi; U skladu sa programskom šemom, prikuplja sve informacije iz oblasti javnog, političkog, privrednog, kulturnog, sportskog, vjerskog i drugog života koje obrađuje i prezentira u programu vodeći računa o programskoj politici Ustanove, profesionalnim kodeksu i standardima struke; Obavlja poslove voditelja i realizatora televizijskog i radijskog programa; Piše tekstove za web-portal, fb i ostale medije u Ustanovi; Fotografiše, a potom uređuje i objavljuje fotografije za potrebe web-portala, fb-a i ostalih medija u Ustanovi; Radi u svim programskim segmentima po nalogu Urednika novinara i Rukovodioca sektora za informisanje; Sarađuje sa kolegama i učestvuje u ostalim dijelovima ukupnog RTV programa; Radi kao organizator i voditelj manifestacija i ostalih događaja za koje dobije nalog od Urednika novinara i Rukovodioca sektora za informisanje; Pažljivo i stručno koristi i čuva svu opremu i sredstva koja su mu data na korištenje ili na drugi način mu stavljena na raspolaganje; Materijalno i finansijski odgovara za ispravnost opreme i osnovnih sredstva koja mu je data na korištenje ili na drugi način stavljena na raspolaganje; Odgovara za ukupan kvalitet posla; Obavlja ostale poslove po nalogu Urednika novinara i Rukovodioca sektora za informisanje; Stručno i savjesno obavlja i sve ostale poslove po nalogu Direktora.
Opći uslovi:

da je državljanin Bosne i Hercegovine,
da je stariji od 18, a mlađi od 65 godina života,
da je kandidat zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,
da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
da kandidat nije kažnjavan.
Posebni uslovi: SSS/IV stepen općeg, društvenog ili tehničkog smjera, 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na poslovima u vezi sa uređivanjem TV emisija i manifestacija, revijalnog, zabavnog, političkog i vjerskog karaktera, ili uređivanje programa i realizacije radijskog programa ili vođenje i uređivanje sadržaja web portala, poznavanje rada na računaru.

Pripadajuća osnovna neto plaća je 720,00 KM.

NAPOMENA: Postupak izbora zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa svakim od kandidata.

RADNO MJESTO – Tehničar-grafički urednik – 1 izvršilac
Opis poslova: Raspoređuje poslove, radne zadatke i radno vrijeme svim radnicima koji su vezani za tehničku izvedbu posla (snimatelji, montažeri/postprodukcija, tehničari za održavanje programa, tehničari za multimediju i ostali); S ciljem optimalne tehničke podrške programu, sarađuje sa Urednikom novinarom i Rukovodiocem sektora za informisanje; Uspostavlja i održava optimalnu tehničku produkcijsko-emisionu liniju radija i televizije; Eliminiše kvarove i zastoje na svakoj tački produkcije i emitovanja programa (oprema za snimanje, postprodukcija, emisiona oprema na emisionoj lokaciji); Kontroliše ispravnost rada svih radnika zaposlenih na tehničkim poslovima (snimatelji, montažeri/postprodukcija, tehničari za održavanje programa, tehničari za multimediju i ostali); Tehnički organizuje svaku vrstu programskog posla u studiju i van njega (emisije, reportaže, informativni program, koncerte, ostale programske projekte); Pravi plan troškova održavanja ukupne opreme i osnovnih sredstava Sektora za informisanje Ustanove, te isti predaje direktoru; Pravi kvartalni, polugodišnji i godišnji prijedlog plana nabavke opreme i osnovnih sredstava Sektora za informisanje Ustanove, te isti predaje direktoru; Odgovara za ispravno, profesionalno i domaćinsko korištenje ukupne opreme i osnovnih sredstava Sektora za informisanje Ustanove, te materijalno i finansijski odgovara za svoje propuste; Organizuje i realizuje snimanje televizijekog i radijskog programa po Pravilima RAK-a, dostavu traženih programa RAK-u po nalogu direktora, odgovara za ovaj posao; Kada sam procijeni potrebu zbog velikog obima posla, radi i sve ostale tehničke poslove: audio/video snimanje svih dešavanja u studiju i van studija, emisija, informativnih i drugih priloga, reportaža i ostalo, odgovara za kvalitet i upotrebnu vrijednost snimljenih materijala, kvalitet slike, tona i sadržaja, izrađuje kvalitetnu scenografiju (ili učestvuje u izradi kvalitetne scenografije), radi montažu, postprodukciju svih dijelova tv programa, odgovara za kvalitet postprodukcije, sarađuje sa urednikom u izboru kadrova, slike i tona, presnimava i umnožava tv materijal, evidentira i predaje u arhivu montirani materijal, pridržava se plana realizacije i emitovanja tv programa, odgovara za tačnost i kvalitet ovog posla, kontroliše ispravnost video zapisa za potrebe RAK-a; Daje maksimalnu kreativnost u svim segmentima svog posla; Stručno i savjesno obavlja i sve ostale poslove po nalogu Direktora.
Opći uslovi:

da je državljanin Bosne i Hercegovine,
da je stariji od 18, a mlađi od 65 godina života,
da je kandidat zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,
da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
da kandidat nije kažnjavan.
Posebni uslovi: SSS/IV stepen stručne spreme tehničkog usmjerenja, 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na RTV poslovima: tonca, tv snimatelja, montažera, realizatora TV programa, snimanja na terenu, tehničke organizacije TV prenosa uživo sa terena, stavljanja RTV opreme u funkciju, osnovnog održavanja RTV opreme, organizacije poslova tehničkog sektora RTV-a, poznavanje rada na računaru i posjedovanje vozačke dozvole “B” kategorije.

Pripadajuća osnovna neto plaća je 800,00 KM.

NAPOMENA: Postupak izbora zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa svakim od kandidata.

RADNO MJESTO – Snimatelj slike i zvuka – 2 izvršioca
Opis poslova: Po rasporedu ili naređenju tehničara-grafičkog urednika, radi snimanje svih događaja, emisija, informativnih i drugih priloga, reportaža i sl; Pažljivo i stručno koristi i čuva svu opremu i sredstva koja su mu data na korištenje ili na drugi način mu stavljena na raspolaganje; Materijalno i finansijski odgovara za ispravnost opreme i osnovnih sredstva koja mu je data na korištenje ili na drugi način stavljena na raspolaganje; Odgovara za kvalitet i upotrebnu vrijednost snimljenih materijala, kvalitet slike, tona i sadržaja; Izrađuje kvalitetnu scenografiju ili učestvuje u izradi kvalitetne scenografije po nalogu tehničara-grafičkog urednika, te odgovara za kvalitet urađenog posla; Radi snimanje svih dijelova televizijskog programa, odgovara za kvalitet postprodukcije, sarađuje sa novinarom u izboru kadrova, slike i tona; Presnimava i umnožava tv materijal; Pridržava se plana realizacije i emitovanja televizijskog programa, te odgovara za tačnost i kvalitet urađenog posla; Daje maksimalnu kreativnost u svim segmentima svog posla, Kontroliše svaki segment posla kojeg obavlja i odgovara za kvalitet obavljenog posla u domenu, snimanja, realizacije televizijskog programa, scenografije; Koordinira svoj rad i sarađuje sa svim radnicima zaposlenim u Ustanovi; Obavlja ostale poslove po nalogu tehničara-grafičkog urednika; Stručno i savjesno obavlja i sve ostale poslove po nalogu Direktora. Opći uslovi:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18, a mlađi od 65 godina života,
3. da je kandidat zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,
4. da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
5. da kandidat nije kažnjavan.
Posebni uslovi: SSS/III ili IV stepen stručne spreme općeg, društvenog ili tehničkog usmjerenja, 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na RTV poslovima: tonca, TV snimatelja, montažera, realizatora TV programa, snimanja na terenu, tehničke organizacije TV prenosa uživo sa terena, realizacija TV programa, poznavanje rada na računaru i posjedovanje vozačke dozvole “B” kategorije.

Pripadajuća osnovna neto plaća je 680,00 KM.

NAPOMENA: Postupak izbora zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa svakim od kandidata.

RADNO MJESTO – Tehničar za održavanje programa – 2 izvršioca
Opis poslova: Pažljivo i stručno koristi i čuva svu opremu i sredstva koja su mu data na korištenje ili na drugi način mu stavljena na raspolaganje; Materijalno i finansijski odgovara za ispravnost opreme i osnovnih sredstva koja mu je data na korištenje ili na drugi način stavljena na raspolaganje; Pridržava se plana realizacije i emitovanja televizijskog programa; Realizira live snimanja, te prenose utakmica, manifestacija i događaja; Odgovara za tačnost i kvalitet posla; Kontroliše ispravnost video zapisa za potrebe RAK-a; Daje maksimalnu kreativnost u svim segmentima svog posla; Kontroliše svaki segment posla kojeg obavlja i odgovara za kvalitet obavljenog posla u domenu realizacije televizijskog programa; Koordinira svoj rad i sarađuje sa svim radnicima zaposlenim u Ustanovi; Obavlja ostale poslove po nalogu tehničara-grafičkog urednika; Stručno i savjesno obavlja i sve ostale poslove po nalogu Direktora. Opći uslovi:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18, a mlađi od 65 godina života,
3. da je kandidat zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,
4. da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
5. da kandidat nije kažnjavan.
Posebni uslovi: SSS/III ili IV stepen stručne spreme općeg, društvenog ili tehničkog usmjerenja, 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na poslovima kao realizator RTV programa, poznavanje rada na računaru.

Pripadajuća osnovna neto plaća je 680,00 KM.

NAPOMENA: Postupak izbora zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa svakim od kandidata.

RADNO MJESTO – Filmski i elektronski montažer – 2 izvršioca Opis poslova: Po rasporedu ili naređenju tehničara-grafičkog urednika, radi montažu svih događaja, emisija, informativnih i drugih priloga, reportaža i sl; Pažljivo i stručno koristi i čuva svu opremu i sredstva koja su mu data na korištenje ili na drugi način mu stavljena na raspolaganje; Materijalno i finansijski odgovara za ispravnost opreme i osnovnih sredstva koja mu je data na korištenje ili na drugi način stavljena na raspolaganje; Odgovara za kvalitet i upotrebnu vrijednost snimljenih materijala, kvalitet slike, tona i sadržaja; Izrađuje kvalitetnu scenografiju ili učestvuje u izradi kvalitetne scenografije po nalogu tehničara-grafičkog urednika, te odgovara za kvalitet urađenog posla; Radi montažu, postprodukciju svih dijelova televizijskog programa, odgovara za kvalitet postprodukcije, sarađuje sa novinarom u izboru kadrova, slike i tona; Montirani materijal evidentira i pohranjuje u arhivu; Pridržava se plana realizacije i emitovanja televizijskog programa, te odgovara za tačnost i kvalitet urađenog posla; Kontroliše ispravnost video zapisa za potrebe RAK-a; Daje maksimalnu kreativnost u svim segmentima svog posla; Kontroliše svaki segment posla kojeg obavlja i odgovara za kvalitet obavljenog posla u domenu, montaže (postprodukcije), realizacije televizijskog programa, scenografije; Koordinira svoj rad i sarađuje sa svim radnicima zaposlenim u Ustanovi; Obavlja ostale poslove po nalogu tehničara-grafičkog urednika; Stručno i savjesno obavlja i sve ostale poslove po nalogu Direktora. Opći uslovi:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18, a mlađi od 65 godina života,
3. da je kandidat zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,
4. da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
5. da kandidat nije kažnjavan.
Posebni uslovi: SSS/III ili IV stepen stručne spreme općeg, društvenog ili tehničkog usmjerenja, 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na RTV poslovima TV montažera, realizatora TV programa, snimanja na terenu, tehničke organizacije TV prenosa uživo sa terena, realizacija TV programa, poznavanje rada na računaru i posjedovanje vozačke dozvole “B” kategorije.

Pripadajuća osnovna neto plaća je 700,00 KM.

NAPOMENA: Postupak izbora zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa svakim od kandidata.

IV
POTREBNI DOKUMENTI:

Uz prijavu kandidata/kinje potrebno je dostaviti potpisanu Prijavu na javni oglas, CV, odnosno biografiju, kontakt telefon i e-mail.
Uz prijavu na javni oglas kandidati su obavezni dostaviti originale ili ovjerene fotokopije dokumenata, ne starije od 3 mjeseca kojima se dokazuje ispunjavanje traženih općih i posebnih uslova i to:
a) Uvjerenje o državljanstvu,
b) Izvod iz matične knjige rođenih,
c) Dokaz o vrsti i stepenu školske spreme (diploma ili uvjerenje o završenom osnovnom, srednjem ili višem obrazovanju ili svjedočanstvo o završenom obrazovanju iz kojih se vidi da je sa uspjehom završio obrazovanje i stekao potrebno zvanje. Napomena: Neće se uzeti u razmatranje prijave kandidata koji kao dokaz o traženom obrazovanju dostave svjedodžbe o završenom I, II, III i IV razredu srednje škole, a uz navedene svjedodžbe ne dostave diplomu ili uvjerenje o završenom obrazovanju ili svjedodžbu o završenom obrazovanju.
d) Potvrda o radnom iskustvu u struci nakon sticanja zvanja (potvrdu ili uvjerenje poslodavca kod kojih je kandidat radio ili trenutno radi ili uvjerenje Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO/MIO) ili ugovor o radu. Uz uvjerenje Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji nadležne institucije obavezno je dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja (listinga), tako da se može vidjeti sa kojom stručnom spremom je kandidat radio. Ukoliko se kao dokaz o iskustvu dostavlja potvrda poslodavca ista je obavezna da sadrži sljedeće podatke: – naziv i sjedište poslodavca, broj, datum i mjesto izdavanja potvrde, podatke o nazivu radnog mjesta, odnosno vrsti poslova koje je kandidat obavljao, obavezno naznačenu školsku spremu sa kojom je obavljao navedene poslove, period obavljanja poslova, potpis ovlaštenog lica i pečat. Kao dokaz o radnom iskustvu neće se uzimati u razmatranje radna knjižica, pismo preporuke i ugovor o djelu.
e) Ovjerena kopija važeće vozačke dozvole za kandidate koji se prijavljuju na one pozicije gdje se to traži kao uslov;
f) Original ili ovjerena kopija certifikata ili potvrde škole za strane jezike ili agencije kojima se dokazuje poznavanje jednog stranog jezika.
g) Dokaz o poznavanju rada na računaru za pozicije gdje se to traži kao uslov. Kao dokaz o poznavanju rada na računaru prihvatit će se:
a. Uvjerenja škola ili drugih agencija koje se bave obukom na računaru
b. Ovjeren dokaz o položenom ispitu informatike
c. Ovjerena fotokopija indeksa/dodatka diplomi ili svjedočanstvo o završenom razredu ili obrazovanju gdje je kandidat pohađao predmet informatike
d. Ovjeren prepis ocjena gdje se vidi da je kandidat pohađao predmet informatike
e. Ukoliko kandidati dostave neki od navedenih dokaza potrebno je da naglase da se navedeni dokument podnosi kao dokaz o poznavanju rada na računaru.
h) Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, kandidat koji bude izabran, obavezan je isto dostaviti prije stupanja na dužnost,
i) Uvjerenje o nekažnjavanju, kandidat koji bude izabran, obavezan je isto dostaviti prije stupanja na dužnost,
j) Uvjerenje o radnoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje, kandidat koji bude izabran obavezan je isto dostaviti prije stupanja na dužnost.
IV
NAPOMENE:

Za navedena radna mjesta je predviđen probni rad, i to za pozicije sa SSS – 3 mjeseca, a za pozicije sa VSS – 6 mjeseci.

Kriteriji na osnovu kojih će Komisija napraviti ispitna pitanja za pismeni ispit, usmeni ispit i intervjuu, te po kojima će vršiti bodovanje kandidata su: fleksibilnost/prihvatanje drugačijeg mišljenja, motiviranost/entuzijazam, predznanje o poslu, relevantno radno iskustvo, analitičke sposobnosti, sposobnost iznalaženja rješenja, vještina komunikacija i potencijal za razvoj.

Kandidati koji blagovremeno dostave svu dokumentaciju i koji budu ispunjavali sve opće i posebne uslove iz javnog oglasa, o polaganju pismenog i usmenog stručnog ispita, te terminu intervjua će biti blagovremeno obavješteni.

O rezultatima javnog oglasa kandidati koji ne budu izabrani će biti blagovremeno obavješteni.

Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu Oslobođenje, na web stranici JU “Centar za kulturu, sport i informisanje” Visoko www.visoko-rtv.ba, web stranici Grada Visoko www.visoko.gov.ba i web stranici JU “Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona” www.zdk-szz.ba.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog javnog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Sva dodatna objašnjenja možete tražiti na broj telefona 032/465-597.

Rok za podnošenje prijava na ovaj javni oglas je 8 (osam) dana počev od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Prijave sa traženom dokumentacijom kandidati mogu dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:

JU „CENTAR ZA KULTURU, SPORT I INFORMISANJE“ VISOKO
Kulturni Centar Altindag-Visoko
Prijeko b.b., 71300 Visoko

sa naznakom:

„NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“

Direktorica JU „Centar za kulturu, sport i informisanje “ Visoko
mr.iur.Amila Koso