Naslovnica Visoko JAVNI POZIV

JAVNI POZIV

JAVNI POZIV
udruženjima/ nevladinim organizacijama koje okupljaju osobe sa invaliditetom za predaju prijava za finansiranje u 2021. godini

Grad Visoko poziva udruženja/ nevladine organizacije koje okupljaju osobe sa invaliditetom, da predaju prijave za finansiranje u 2021. godini.

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju udruženja/ nevladine organizacije koje ispunjavaju sljedeće uslove:
a) da okupljaju osobe sa invaliditetom ;
b) da svoje aktivnosti realizuju na području Grada Visoko i za građane Visokog;
c) da u programu rada previđeni dio administrativnih troškova (ljudski resursi, putovanja/ prevoz, kancelarijski troškovi) ne prelaze 20% od ukupno planiranih troškova;
d) da su podnijeli narativni i finansijski izvještaj o utrošku sredstava za 2020. godinu (ukoliko su finansirani iz Budžeta Grada).
Uz prijavu na Javni poziv potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:
rješenje o registraciji udruženja/ nevladine organizacije;

ovjerena izjava da udruženje/ nevladina organizacija okuplja osobe sa invaliditetom i broj osoba/ članova udruženja;

ovjerena izjava- podaci o podnosiocu prijave i to: ime, prezime i pozicija osobe odgovorne za zastupanje i predstavljanje udruženja/ nevladine organizacije, adresa, broj telefona, e-mail;

potvrda iz banke sa brojem računa;

identifikacijski broj;

program rada udruženja/ nevladine organizacije za 2021. godinu (planirane aktivnosti i projekti u 2021.godini sa pregledom budžeta i planom potrošnje). Dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti orginalni ili ovjerene kopije.
Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u šalter sali Grada Visoko ili putem pošte na adresu: Grad Visoko, Služba za finansije, privredu i društvene djelatnost, sa naznakom “ Prijava na Javni poziv udruženjima/ nevladinim organizacijama koje okupljaju osobe sa invaliditetom za finansiranje u 2021. godini”, najkasnije do 15.05.2021. godine, do 16:00 sati.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

GRADONAČELNIK
mr.sci Mirza Ganić dipl.ing s.r