Marketing

člana 4. – 4.g. i 4.i. – 4.l. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU”Dom zdravlja”Visoko, Odluke Upravnog odbora broj 01-1670/22. od 06.06.2022.godine, JU”Dom zdravlja”Visoko raspisuje :
Javni oglas za prijem u radni odnos

OPŠTI USLOVI :

– Da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

– Da je kandidat fizički i psihički sposoban za vršenje poslova navedenog radnog mjesta.

POSEBNI USLOVI :

1. DOKTOR MEDICINE U SLUŽBI HITNE MEDICINSKE POMOĆI

– završen medicinski fakultet,

– položen stručni ispit,

– važeća licenca za obavljanje samostalnog rada i

– završena edukacija iz oblasti hitne medicinske pomoći (ALS Advance Life Support i BLS Basic Life Support ).

• Opis poslova i radnih zadataka: pruža hitnu ljekarsku medicinsku pomoć, pruža hitnu akušersku pomoć porodiljama, ljekarski pregled oboljelog-povrijeđenog u HMP, obavještava nadležne organe o stanju i postupcima u toku ukazivanja HMP kod povređivanja ili naglog oboljevanja većeg broja ljudi, vrši pregled kod svih naglih oboljenja, povreda i stanja u cilju postavljanja dijagnoza, provođenja terapije i prevencije nepovoljnog ishoda u svim uslovima do definitivnog zbrinjavanja u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi, primjenjuje sve neophodne mjere reanimacije u HMP, uz adekvatno obezbjeđenje uslova za održavanje vitalnih funkcija u toku transporta, testiranje i obrada osoba sumnjivih na alkoholisanost, narkomaniju i druge toksikomanije, u slučaju hitnosti vrši čitanje i interpretaciju RTG traženog snimka, vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, evidencije i izvještaje u pisanoj i elektronskoj formi, organizuje i aktivno učestvuje u edukaciji zdravstvenih djelatnika iz domena HMP; obavještavanje nadležnih organa o postupcima i mjerama koje su preduzimane u toku ukazivanja HMP, kao i saznanjima o događajima i postupcima prema licu kojem je HMP ukazana, naročito kod saobraćajnih udesa, požara i drugih nesreća, koje su prouzrokovale povrjeđivanje ili oboljevanje većeg broja lica, brine se o racionalnom i pravilnom korištenju medicinskih aparata i opreme i koristi odgovarajuća zaštitna sredstva, redovno prati, proučava i primjenjuje savremena medicinska dostignuća u dijagnostici i terapiji bolesnika.

Radni status: na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri /3/ mjeseca.

Mjesto rada : JU”Dom zdravlja”Visoko na adresi Branilaca BiH broj 22.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.913,62 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

2. DOKTOR MEDICINE U SLUŽBI HITNE MEDICINSKE POMOĆI

– završen medicinski fakultet,

– položen stručni ispit,

– važeća licenca za obavljanje samostalnog rada i

– završena edukacija iz oblasti hitne medicinske pomoći (ALS Advance Life Support i BLS Basic Life Support ).

• Opis poslova i radnih zadataka: pruža hitnu ljekarsku medicinsku pomoć, pruža hitnu akušersku pomoć porodiljama, ljekarski pregled oboljelog-povrijeđenog u HMP, obavještava nadležne organe o stanju i postupcima u toku ukazivanja HMP kod povređivanja ili naglog oboljevanja većeg broja ljudi, vrši pregled kod svih naglih oboljenja, povreda i stanja u cilju postavljanja dijagnoza, provođenja terapije i prevencije nepovoljnog ishoda u svim uslovima do definitivnog zbrinjavanja u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi, primjenjuje sve neophodne mjere reanimacije u HMP, uz adekvatno obezbjeđenje uslova za održavanje vitalnih funkcija u toku transporta, testiranje i obrada osoba sumnjivih na alkoholisanost, narkomaniju i druge toksikomanije, u slučaju hitnosti vrši čitanje i interpretaciju RTG traženog snimka, vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, evidencije i izvještaje u pisanoj i elektronskoj formi, organizuje i aktivno učestvuje u edukaciji zdravstvenih djelatnika iz domena HMP; obavještavanje nadležnih organa o postupcima i mjerama koje su preduzimane u toku ukazivanja HMP, kao i saznanjima o događajima i postupcima prema licu kojem je HMP ukazana, naročito kod saobraćajnih udesa, požara i drugih nesreća, koje su prouzrokovale povrjeđivanje ili oboljevanje većeg broja lica, brine se o racionalnom i pravilnom korištenju medicinskih aparata i opreme i koristi odgovarajuća zaštitna sredstva, redovno prati, proučava i primjenjuje savremena medicinska dostignuća u dijagnostici i terapiji bolesnika.

Radni status: na određeno vrijeme u trajanju od šest /6/ mjeseci.

Mjesto rada : JU”Dom zdravlja”Visoko na adresi Branilaca BiH broj 22.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.913,62 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

NAPOMENA ZA SVE KANDIDATE:

Samo izabrani kandidati će biti u obavezi da u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru dostave ljekarsko uvjerenje, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i uvjerenje o nekažnjavanju.

– Kriteriji na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata jesu: razmatranje dostavljene dokumentacije te uspjeh na pismenom i usmenom stručnom ispitu.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz svojeručno potpisanu prijavu i kraću biografiju, naznačena e-mail adresu kandidata te kontakt telefon, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

I. Diplomu/svjedočanstvo/uvjerenje o završenom medicinskom fakultetu;

II. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za doktora medicine,

III. Validnu licencu za samostalno obavljanje djelatnosti,

IV. Važeći dokaz o obavljenoj edukaciji iz oblasti hitne medicinske pomoći (ALS Advance Life Support i BLS Basic Life Support),

V. Izvod iz matične knjige rođenih;

VI. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci).

VII. Dokaz da je kandidat ratni vojni invalid, demobilizirani branilac i ĉlan porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca koji je na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona. Ovi kandidati su dužni dostaviti i dokaz da se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona.

LITERATURA ZA USMENI ISPIT I INTERVJUU

Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje ispita po javnom oglasu, prema stučnoj spremi kandidata:

– Literatura korištena tokom studija,

– Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH.

OSTALE ODREDBE

O datumu, vremenu i mjestu pristupanja intervjuu odnosno polaganju pismenog i usmenog ispita kandidati će biti obavješteni putem dostavljenih e – mail adresa. Ako kandidat ne pristupi intervjuu odnosno polaganju pismenog i usmenog ispita smatrat će se da je odustao od dalje procedure. Kontakt broj osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja: 032/460-257. O rezultatima provedenog postupka po javnom oglasu kandidati će biti pismeno obavješteni.

Oglas će biti objavljen na web stranici JU “Dom zdravlja”Visoko, web stranici Osnivača Grad Visoko, dnevnom listu “Oslobođenje” i na oglasnoj ploči JU “Dom zdravlja”Visoko.

Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana posljednje objave teksta oglasa.

Prijave na oglas sa traženom dokumentacijom dostaviti na adresu ustanove:

JU “Dom zdravlja”Visoko, Branilaca BiH br. 22., 71300 Visoko, u zatvorenoj koverti, sa naznakom

„NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje. Po okončanju postupka po ovom javnom oglasu, JU “Dom zdravlja”Visoko se ne obavezuje vršiti povrat priložene dokumentacije kandidata. Povrat dokumentacije vrši se na osnovu pismenog zahtjeva kandidata koji se podnosi na protokol JU “Dom zdravlja”Visoko.