Naslovnica Top vijesti Javni oglas za podnošenje prijava za učešće u radu komisija za tehnički...

Javni oglas za podnošenje prijava za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina izgrađenih na području Grada Visoko

Na osnovu člana 133. stav (6) Zakona o prostornom uređenju i građenju («Službene novine ZDK», broj: 1/14 i 4/16) i člana 3. Pravilnika o načinu formiranja, rada i obračuna naknada za rad Komisije za tehnički pregled građevina (broj: 01/2-2-02-79/20 od 23.1.2020. godine) Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Visoko objavljuje

J A V N I O G L A S
za podnošenje prijava za učešće u radu komisija za tehnički pregled
građevina izgrađenih na području Grada Visoko

I

Pozivaju se zainteresovana stručna lica da podnesu prijavu za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina izgrađenih na području Grada Visoko i to iz slijedećih oblasti i struka:

arhitekture,
građevinarstva,
elektrotehnike (elektroenergetika),
mašinstva,
geodezije,
saobraćaja,
zaštite od požara i eksplozija,
zaštite na radu,
tehnologije i kontrole sanitarnih uslova.
II

Za sudjelovanje u radu komisija za vršenje tehničkog pregleda mogu se prijaviti stručna lica koja imaju najmanje VSS iz navedenih struka, sa pet godine radnog iskustva u struci i položenim stručnim ispitom (član 133. stav (4) Zakona o prostornom uređenju i građenju).
Doktori nauka i magistri iz oblasti za koju se prijavljuju dostavljaju rješenje o oslobađanju obaveze polaganja stručnog ispita umjesto uvjerenja o položenom stručnom ispitu.

III

Uz prijavu na javni oglas, sa adresom, JMBG i brojem telefona (fiksni/mobilni), potrebno je priložiti sljedeća dokumenta u originalu ili ovjerenoj kopiji:
1. Kratka biografija sa listom referenci, uz obaveznu naznaku uže oblasti za koju se stručno lice prijavljuje,
2. Diploma VSS (VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova),
3. Dokaz o položenom stručnom ispitu i/ili dokaz o sticanju naučnog zvanja, kao i dokaz o stručnom osposobljavanju za posebne oblasti predviđenom posebnim propisima,
4. Dokaz o radnom iskustvu iz tačke II Javnog poziva,
5. Naziv poslovne banke i broj transakcijskog računa.

IV

Stručna lica koja se nalaze na Listi kvalifikovanih stručnjaka za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina izgrađenih na području općine Visoko za period 2019-2021. godina, broj: 03/1-23-151/19 od 28.5.2019. godine, uz prijavu sa adresom i brojem telefona (fiksni/mobilni), dužna su priložiti sljedeće:
1. Kratka biografija sa listom referenci, uz obaveznu naznaku uže oblasti za koju se stručno lice prijavljuje,
2. Naziv poslovne banke i broj transakcijskog računa.

V

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz tačke III i IV Javnog oglasa podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Oslobođenje“, neposredno na protokol Gradske uprave Visoko ili putem pošte na adresu:

Grad Visoko
Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina
ul. Alije Izetbegovića 12A, 71300 Visoko

sa naznakom “Prijava na Javni oglas za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina izgrađenih na području Grada Visoko“.

Javni oglas će biti objavljen i na web stranici Grada Visoko – visoko.gov.ba.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.