Naslovnica Top vijesti Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu deset (10) plastenika površine 100...

Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu deset (10) plastenika površine 100 m2 sa dodatnom opremom uz sufinansiranje projekta

Na osnovu strateških ciljeva utvrđenih u Strategiji razvoja Grada Visoko koji se odnose na poticaje za poljoprivrednu proizvodnju i na osnovu Sporazuma zaključenog između Grada Visoko i NVO „Caritas Švicarske“, od 07.04.2021.godine kojim su osigurana donatorska sredstva od strane „Caritas Švicarske“ 1/3, Grad Visoko 1/3 i vlastitog učešća korisnika 1/3, u cilju razvoja plasteničke proizvodnje na području Grada Visoko, gradonačelnik raspisuje:

JAVNI POZIV

za predaju zahtjeva za dodjelu deset (10) plastenika površine 100 m2 sa dodatnom opremom uz sufinansiranje projekta

I PRAVO UČEŠĆA

Pravo na učešće u Projektu imaju nezaposlene osobe, prvenstveno mladi i žene sa područja Grada Visoko koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili njihovi uži članovi porodice kao i zemljište ustupljeno na korištenje ili u zakup u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.

II USLOVI ZA DODJELU PLASTENIKA

Podnosilac zahtjeva treba da ispunjava slijedeće uslove:

da je nezaposlena osoba ili osoba sa minimalnim primanjima,
da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata u gradu Visoko ili će pokrenuti postupak upisa, a što će potvrditi ovjerenom izjavom da će se upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata prije dodjele plastenika,
da je podnosilac zahtjeva ili član uže porodice vlasnik ili posjednik poljoprivrednog zemljišta pogodnog za plasteničku proizvodnju, a koje se nalazi u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuje,
da ima mogućnost navodnjavanja plastenika,
da sufinansira 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom,
da obavezno prisustvuje edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana.
da u prethodnih 5 godina nisu ostvarili pravo na dobijanje plastenika
da podnosioc zahtjeva ili uži članovi porodice nemaju više od 100m2 plastenika u svom vlasništvu
Grad Visoko i Caritas Švicarske su nosioci aktivnosti vezanih za realizaciju Projekta.

III KRITERIJI ZA DODJELU PLASTENIKA

Kriteriji za bodovanje podnosioca zahtjeva:

a) pogodnost vlastitog zemljišta za plasteničku proizvodnju i mogućnost navodnjavanja

(utvrđuje Komisija za dodjelu plastenika na licu mjesta), 1-3 boda,

– slabi uslovi (veliki nagib, udaljenost od kuće više od 200 m) 1 bod

– dobri uslovi (relativno veliki nagib, udaljenost od kuće do 100 m) 2 boda,

– jako dobri uslovi (blagi nagib, blizu kuće, dobar pristup) 3 boda.

Kandidati kod kojih se na terenu utvrdi da ne posjeduju poljoprivredno zemljište pogodno za plasteničku proizvodnju (npr.veliki nagib, veličina parcele i sl.) ili nemaju mogućnosti za navodnjavanje neće se bodovati, ili imaju u vlasništvu više od 100m2 plastenika, te se njihove prijave neće uzeti u razmatranje.

b) dodatni bodovi po osnovu pripadnosti jednoj od dole navedenih kategorija:

podnosilac zahtjeva nezaposlen (vrijeme provedeno na birou za zapošljavanje), od 1-4 boda,
– od 0-3 god. 1 bod,

– od 3-6 god. 2 boda,

– od 6-10 god. 3 boda,

– više od 10 god. 4 boda,

– za svakog punoljetnog nezaposlenog člana porodice, koji se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba Biroa za zapošljavanje – 1 bod,

– za svakog izdržavanog člana porodice (nezaposlene osobe koje se ne nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba na Birou za zapošljavanje -domaćice , djeca, učenici i sl.) – 1 bod,

mlade osobe životne dobi do 35 godina – 3 bodova,
ako je podnosilac zahtjeva samohrani roditelj – 3 boda
socijalni aspekt -nema primanja-7 bodova
socijalni aspekt-minimalna primanja po članu do 100,00 KM -6 bodova
socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva do 200,00 KM -5 bodova,
socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva do 250,00 KM – 4 boda,
socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva do 300,00 KM – 3 boda,
socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva do 400,00 KM – 2 boda,
socijalni aspekt stanje na terenu: 0-6 bodova.
Kada kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost će imati kandidati koji imaju status mlade osobe i žene.

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

Potrebna dokumentacija za dodjelu plastenika mora biti originalna ili ovjerena:

obrazac za prijavu na Javni poziv
kopija lične karte,
ovjerena kućna lista,
dokaz o nezaposlenosti kandidata izdat od Biroa za zapošljavanje
dokaz o nezaposlenosti svih punoljetnih članova porodice izdat od Biroa za zapošljavanje ili neki drugi dokaz o nezaposlenosti (kopirana zdravstvena knjižica),
potvrda o visini primanja zaposlenih članova domaćinstva
vlasništvo ili posjed nad parcelom koja se namjerava koristiti za podizanje plastenik (kopija ZK izvadka ili Posjedovnog lista, kao i ugovor o zakupu/korištenju),
ovjerena izjava da ne posjeduje plastenik više (100m2 minimalno) u svom vlasništvu,
ovjerena izjava da će korisnik poticaja dobiveni plastenik zadržati u vlasništvu najmanje 2 godine od potpisivanja Ugovora,
ovjerena izjava da podnosilac zahtjeva u posljednjih 5 godina nije ostvario pravo na donaciju, dodjelu ili sufinansiranje nabavke plastenika od općine/grada, ministarstva, humanitarnih i drugih organizacija,
ovjerena izjava da će sufinansirati 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom, te da će obavezno prisustvovati edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana,
V PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

Komisiju za odabir krajnjih korisnika za dodjelu plastenika sa pratećom opremom putem sufinansiranja u saradnji sa humanitarnom organizacijom čine: 1 predstavnik “Caritas Švicarske” i 2 predstavnika Grada Visoko.

Zadatak Komisije za dodjelu plastenika je:

pregled prispjelih prijava, provjera upisa u RPG u nadležnoj službi evidentiranje kandidata koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, obavljanje uviđaja na licu mjesta, sačinjavanje liste krajnjih korisnika na osnovu utvrđenih kriterija za bodovanje te istu dostavlja gradonačelniku
Saglasnost na predloženu rang listu kandidata daje Grad Visoko i Caritas Švicarske.

Rang lista odabranih kandidata će biti objavljena na oglasnoj ploči Grada Visoko i službenoj web stranici Grada Visoko.

NAPOMENA:

Kandidati koji ostvare pravo na dodjelu plastenika obavezni su prisustvovati edukaciji u trajanju od dva dana.

Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti u šalter sali Grada Visoko i zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol Grada Visoko sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu plastenika“, a rok za podnošenje zahtjeva je 10 dana, od dana objavljivanja javnog poziva u sredstvima javnog informisanja Grada Visoko (RTV Visoko), web stranici Grada Visoko www.visoko.gov.ba, te na oglasnoj ploči Grada Visoko.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za finansije, privredu i društvene djelatnosti Grada Visoko, ili na broj telefona 032/732- 512 ili 032/732-516 svakim radnim danom od 08:00-16 00 sati.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Obrazac za prijavu na Javni poziv